หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แผน ก1

divider

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา ก

แผน ก แบบ ก1          36   หน่วยกิต
ก หมวดวิชาวิทยานิพนธ์          36   หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048101วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
 รวม9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048101วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
 รวม9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048101วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
 รวม9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048101วิทยานิพนธ์ แผน ก 1
THESIS PLAN A
9 (0-27-0)
 รวม9

**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**

หมายเหตุ : สามารถคลิกดูรายละเอียดวิชาได้ที่เลขรหัสวิชา