หลักสูตรปริญญาโท สาขาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แผน ข

divider

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 36   หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6   หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ12   หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก18   หน่วยกิต

แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048201ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3 (3-0-6)
06048202วิทยาการข้อมูล
DATA SCIENCE
3 (3-0-6)
06048203การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING
3 (3-0-6)
 รวม9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048204การเรียนรู้เชิงลึก
DEEP LEARNING
3 (3-0-6)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
 รวม9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06048103การศึกษาอิสระ 1                 
INDEPENDENT STUDY 1        
3 (0-9-0)
 รวม9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06048xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3 (3-0-6)
06048104การศึกษาอิสระ 2                    
INDEPENDENT STUDY 2        
3 (0-9-0)
 รวม9

**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
หมายเหตุ : สามารถคลิกดูรายละเอียดวิชาได้ที่เลขรหัสวิชา