ปริญญาตรี

รายวิชา สาขา BIT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036081 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
06036082 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
06036083 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
06036084 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3(3-0-6)

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036085 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
06036086 หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036087 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
06036088 การคิดอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036089 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
06036090 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036001 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06036002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06036003 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036004 องค์การและการจัดการ
Management and Organizations
3(2-2-5)
06036005 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(3-0-6)
06036006 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06036007 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
Digital Business Technology
3(3-0-6)
06036009 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06036010 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Processes and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036011 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06036012 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
06036013 เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม
Web and Multimedia Technology
3(2-2-5)
06036014 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06036015 การทำการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
06036016 ธุรกิจอัจฉริยะ และข้อมูลขนาดใหญ่
Business Intelligence & Big Data
3(3-0-6)
06036017 ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร
Enterprise Systems
3(3-0-6)
06036018 สื่อสังคม และเครือข่ายสังคม
Social Media and Social Network
3(3-0-6)
06036019 โครงงาน 1
Project 1
3(0-9-0)
06036020 โครงงาน 2
Project 2
3(0-9-0)
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036021 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06036022 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06036023 พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Basic Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)
06036024 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Technology
3(3-0-6)
06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3(2-2-5)
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036027 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
06036028 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036029 วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06036030 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3(3-0-6)
06036031 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
Database System Maintenance and Administration
3(2-2-5)
06036032 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
Computer Graphics and Animation
3(2-2-5)
06036033 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain Management and Logistics
3(3-0-6)
06036034 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(3-0-6)
06036035 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น
Introduction to Cloud Technology
3(3-0-6)
06036036 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
06036037 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3(3-0-6)
06036038 การบริหารสมรรถะของธุรกิจ
Business Performance Management
3(3-0-6)
06036039 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3(3-0-6)
06036040 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Governance
3(3-0-6)
06036041 นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3(3-0-6)
06036042 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology 1
3(3-0-6)
06036043 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology 2
3(3-0-6)
06036044 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Workshop in Information Technology 1
3(2-2-5)
06036045 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Workshop in Information Technology 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036046 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(0-35-0)
06036047 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA Cooperative Education
6(0-35-0)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต