ปริญญาตรี

รายวิชา สาขา BIT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036081ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
06036082ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
06036083การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
06036084ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3(3-0-6)

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036085คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
06036086หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
3(3-0-6)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036087การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
06036088การคิดอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036089การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
06036090ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036001พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06036002คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06036003ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036004องค์การและการจัดการ
Management and Organizations
3(2-2-5)
06036005บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(3-0-6)
06036006ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06036007การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06036008เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
Digital Business Technology
3(3-0-6)
06036009เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06036010กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Processes and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 30 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036011แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06036012การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
06036013เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม
Web and Multimedia Technology
3(2-2-5)
06036014ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06036015การทำการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
06036016ธุรกิจอัจฉริยะ และข้อมูลขนาดใหญ่
Business Intelligence & Big Data
3(3-0-6)
06036017ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร
Enterprise Systems
3(3-0-6)
06036018สื่อสังคม และเครือข่ายสังคม
Social Media and Social Network
3(3-0-6)
06036019โครงงาน 1
Project 1
3(0-9-0)
06036020โครงงาน 2
Project 2
3(0-9-0)
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036021การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06036022การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06036023พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Basic Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)
06036024การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
06036025เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Technology
3(3-0-6)
06036026การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3(2-2-5)
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036027โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
06036028เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036029วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06036030ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3(3-0-6)
06036031การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
Database System Maintenance and Administration
3(2-2-5)
06036032คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
Computer Graphics and Animation
3(2-2-5)
06036033การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain Management and Logistics
3(3-0-6)
06036034การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(3-0-6)
06036035เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น
Introduction to Cloud Technology
3(3-0-6)
06036036การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
3(3-0-6)
06036037ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3(3-0-6)
06036038การบริหารสมรรถะของธุรกิจ
Business Performance Management
3(3-0-6)
06036039การเรียนรู้ของเครื่องจักร
Machine Learning
3(3-0-6)
06036040การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Governance
3(3-0-6)
06036041นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3(3-0-6)
06036042หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology 1
3(3-0-6)
06036043หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology 2
3(3-0-6)
06036044ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Workshop in Information Technology 1
3(2-2-5)
06036045ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Workshop in Information Technology 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06036046สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(0-35-0)
06036047สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA Cooperative Education
6(0-35-0)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต