ปริญญาตรี

แผนการศึกษา สาขา BIT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036001 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06036021 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06036027 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
06036085 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
06036081 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
06036083 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skill in English
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06036004 องค์กรและการจัดการ
Management and Organization
3(3-0-6)
06036022 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06036090 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
06036082 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
06036084 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036003 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06036005 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(3-0-6)
06036023 พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Basic Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)
06036028 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06036087 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
06036089 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036006 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Technology
3(3-0-6)
06036011 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06036012 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
06036013 เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม
Web and Multimedia Technology
3(2-2-5)
06036024 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036007 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06036009 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06036010 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Process and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
06036014 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Technology
3(3-0-6)
060360xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Elective Course in Information Technology 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036015 การทำการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
06036016 ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลขนาดใหญ่
Business Intelligence and Big Data
3(3-0-6)
06036017 ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร
Enterprise Systems
3(3-0-6)
06036018 สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม
Social Media and Social Network
3(3-0-6)
06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3(2-2-5)
060360xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Elective Course in Information Technology 2
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036019 โครงงาน 1
Project 1
3(0-9-0)
06036086 หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036020 โครงงาน 2
Project 2
3(0-9-0)
06036088 การคิดอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036001 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06036021 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06036027 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
06036085 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
06036081 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
06036083 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skill in English
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06036004 องค์กรและการจัดการ
Management and Organization
3(3-0-6)
06036022 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06036090 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
06036082 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
06036084 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
English for Professional Presentation
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036003 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06036005 บัญชีการเงิน
Financial Accounting
3(3-0-6)
06036023 พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Basic Data Structure and Algorithms
3(3-0-6)
06036028 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06036087 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
06036089 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036006 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Technology
3(3-0-6)
06036011 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06036012 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
06036013 เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม
Web and Multimedia Technology
3(2-2-5)
06036024 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036007 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06036009 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06036010 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Business Process and Enterprise Resource Planning
3(2-2-5)
06036014 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
Object Oriented Technology
3(3-0-6)
060360xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Elective Course in Information Technology 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036015 การทำการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
06036016 ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลขนาดใหญ่
Business Intelligence and Big Data
3(3-0-6)
06036017 ระบบที่ใช้ทั้งองค์กร
Enterprise Systems
3(3-0-6)
06036018 สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม
Social Media and Social Network
3(3-0-6)
06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
3(2-2-5)
060360xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Elective Course in Information Technology 2
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
รวม 18

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036046 

หรือ

06036047

สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION หรือสหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION
6(0-35-0) 

 

6(0-35-0)

รวม 6

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06036086 หลักปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์
Philosophy of Science
3(3-0-6)
06036088 การคิดอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

* ทั้งสองแผนการศึกษา แตกต่างกัน แค่เพียงรายวิชาในชั้นปีที่ 4 *