ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร สาขา BIT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 9  หน่วยกิต
– คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

– พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต
– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

21 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 6  หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
– โครงการพิเศษ
– สหกิจศึกษา
– การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
6  หน่วยกิต*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

*นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6หน่วยกิตกำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนรายวิชาโครงงาน 1และ โครงงาน 2 ของแต่ละแขนง รวมจำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะฯ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้ด้