ปริญญาตรี

ภาพรวมของหลักสูตร สาขา BIT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Business Information Technology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Business Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Business Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ให้การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร

126  หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 • หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 2. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 3. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่
 5. ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิชาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. นักวิชาชีพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. นักบูรณาการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ