06036084 : ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION

รหัสวิชา (Subject ID) 06036084
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ
Subject name ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) NONE

รายละเอียดวิชา

ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการนําทฤษฎีไปใช้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง อาทิเช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการนําเสนอการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis on practical preparation and training of all theoretically gained knowledge such as the ability to present self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts of the speech, including the ability to deal with stage-fright and work with the audience.