06036013 : WEB AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY

รหัสวิชา (Subject ID) 06036013
ชื่อวิชา เว็บและเทคโนโลยีสื่อประสม
Subject name WEB AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) NONE

รายละเอียดวิชา

ระบบสื่อประสม ประเภทของข้อมูลสื่อประสม การสร้างสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประสม การส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม อุปกรณ์เก็บข้อมูลสื่อประสม การนำเสนอข้อมูลสื่อประสม เทคโนโลยีสื่อประสมสำหรับเว็บ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม เครื่องมือในการประพันธ์สื่อประสมและเว็บ

Multimedia systems; types for multimedia data; creation of multimedia; multimedia data processing; multimedia data transmission; multimedia file format; multimedia data storage devices; multimedia data presentation; web-based multimedia technology; applications of multimedia; multimedia and web authoring tools.