บุคลากร

divider

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร

รศ.ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช

รศ.ดร. อาริต ธรรมโน

รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย

รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล

รศ.ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

รศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา

รศ.ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ

ผศ.ดร. โอฬาร วงศ์วิรัตน์

ผศ. อัครินทร์ คุณกิตติ

ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์

ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล

ผศ.ดร. ธนิศา นุ่มนนท์

ผศ.ดร. สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์

ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต

ผศ.ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ

ผศ.ดร. กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช

ผศ.ดร. มานพ พันธ์โคกกรวด

ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

ผศ. ศรีนวล นลินทิพยวงศ์

ผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ

อ. วารุนี บัววิรัตน์

อ. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย

ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

ดร. สุพัณณดา โชติพันธ์

ดร. นล เปรมัษเฐียร

ดร. สุภวรรณ ทัศนประเสริฐ

อ. พิชญพงษ์ ตันติกุล

ดร. พรสุรีย์ แจ่มศรี

ดร. สิริอร วิทยากร

ดร. สามารถ หมุดและ

ดร. ชยานนท์ ทรัพย์อาภา

ดร. ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์


บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาว ณิศวรา จันทร์เพ็ชร

นางสาว จิดาภา เผ่าแย้มทวีป

นาย ณัฐวุฒิ คุมภะสาโน

นาย ประยงค์ สูตถิพันธ์

นาง วรณันส์ สกุลวงศ์หิรัญ

นางสาว อภิญญา ปิ่นเงิน

นางสาว วิภาดา ศิลา

นางสาว รุ่งทิวา กิจเจริญ

นางสาว พิจิตรา สุวรรณศรี

นางสาว วิภาวรรณ มาลัย

นาง สุภา พิมพ์สวัสดิ์

นาง วัชรวรรณ นิวิฐจรรยงค์

ว่าที่ร้อยตรี อภิชาต ฉายะรถี

นาย เฉลิมเกียรติ พวงมาลัย

นาย จิรายุ ชมภูนุช

นาย พัลลภ จ้อยรักษา

นาง วิมลลักษณ์ เทียนจิ้ว

นางสาว นุชรี ดำชมทรัพย์

นางสาว ณัฐนรี เลิศไพรัตน์

นาย ธนัชเจตน์ บุญเชิด

นางสาว อัจฉราภรณ์ เดือนกลาง

นางสาว รัตนา วรผลึก

นางสาว กมนนัทธ์ ชื้นสกุล

นาย ประทีป อินทร์เขียว

นางสาว วิชญดา วรกาญจนานนท์

นาย มนตรี กิ่งแก้ว

จ่าสิบเอก ธนบดี ข่ายม่าน

นาย สมพงษ์ แสนชา