ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผู้ช่วยคณบดี

Office: 610
email
pattanapong@it.kmitl.ac.th

ปริญญาตรี

B.B.A. (Business Computer)

ปริญญาโท

M.Sc. (Information Science) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

ปริญญาเอก

Ph.D. (Information Systems)
University of Technology Sydney, Australia