ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต

Office: 521
Lab: 534
email
sumet@it.kmitl.ac.th

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

ปริญญาเอก

Ph.D. (Information Sciences)
Tohoku University, Sendai, Japan, 2554