ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล

ผู้ช่วยคณบดี

Office: 510-8
email
supakit@it.kmitl.ac.th

ปริญญาตรี

คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

ปริญญาเอก

วศ.ด (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554