ผศ.ดร. สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์

Office: 518
email
somkiat@it.kmitl.ac.th

ปริญญาตรี

B.Eng. (Electronics, Information, and Communication Engineering)
Waseda University, Japan, 2539

ปริญญาโท

M.Eng. (Electronics, Information, and Communication Engineering)
Waseda University, Japan, 2541

ปริญญาเอก

Ph.D. (Engineering Science)
University of Oxford, UK, 2554