อ. วารุนี บัววิรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี

Office: 628
email
warune@it.kmitl.ac.th

ปริญญาตรี

วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539

ปริญญาโท

M.Sc. (Technology Management)
Mercer University, 2542
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550