ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา แขนง DTI

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล

โครงสร้างหลักสูตร

  • แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล : Data Technology and Innovation (DTI)

มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูล และสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผน ข36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับร่วม12 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาบังคับแขนง12 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017441 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOY INFRASTRUCTURE
3(3-0-6)
06017443 พื้นฐานทางธุรกิจ
FUNDAMENTALS OF BUSINESS
3(3-0-6)
06017444 ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS
3(3-0-6)
รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017442 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6 )
06017465พื้นฐานวิทยาารข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์
FUNDAMENTTALS OF DATA SCIENCE AND APPLIED MACHINE LEARNING
3(3-0-6 )
06017466งานประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อความ
TEXT PROCESSING APPLICATIONS
3(3-0-6 )
รวม 9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017467ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
INFORMATION AND CYBER SECURITY
3(3-0-6 )
06017468วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
BIG DATA ENGINEERING
3(3-0-6 )
06017771การศึกษาอิสระ 1
INDEPENDENT STUDY 1
3(3-0-6 )
รวม9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6 )
06017xxxวิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6 )
06017772การศึกษาอิสระ 2
INDEPENDENT STUDY 2
3(3-0-6 )
รวม9

 ** หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) **