คำอธิบายรายวิชา สาขา IT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาษาไทย ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน คำอธิบายรายวิชา
6016301 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS 3(2-2-5) ไม่มี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาพรวมการทำงานของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล แนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้างโปรแกรม เทคโนโลยีฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6016302 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) ไม่มี ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน การอินทิเกรตและเทคนิคของการอินทเกรต การประยุกต์ของการอินทิเกรต ฟังก์ชันสองตัวแปร อนุพันธ์ย่อยพีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น และการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์สเปซ การแปลงเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก
6016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง DISCRETE MATHEMATICS 3(3-0-6) ไม่มี ระบบตัวเลข ตรรกและเซ็ท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คอมบินาทอรี่ส์ กราฟและทรี พีชคณิตบูลีน ระบบพีชคณิต ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสและระบบสถานะจำกัด
6016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ PROBABILITY AND STATISTICS 3(3-0-6) ไม่มี ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ ต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชิงซ้อนในตัวแบบ เชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
6016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 3(3-0-6) 90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม
6016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 3(3-0-6) 06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาระบบเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบ การเลือกโครงการและการจัดการ โครงการสารสนเทศ กำหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลยุทธการออก การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนจัดเก็บข้อมูล การออกแบบโปรแกรม คลาสและเมธอด การสร้างและการติดตั้งระบบ
6016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 3(3-0-6) ไม่มี ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ องค์ความรู้สำหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การประมาณการโครงการ การจัดการตารางเวลา การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ
6016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM CONCEPTS 3(2-2-5) 06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพ แวดล้อม ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซชัน เอสคิวแอล แนะนำการจัดการทรานแซคชันและการบริหารฐานข้อมูล ปฏิบัติการด้านการจำลองข้อมูลและภาษาฐานข้อมูล แนะนำข้อมูลสนันสนุนการตัดสินใจสำหรับระดับบริหารและระบบคลังข้อมูล
6016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWS 3(3-0-6) ไม่มี ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การเข้ารหัสและถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและความลับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
6016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์ Human Interface Design 3(3-0-6) ไม่มี หลักการออกแบบโดยอาศัยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์และหลักการทางจิตวิทยาสำหรับการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เทคโนโลยีในการต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่อง แบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ ขอบเขตของการออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการออกแบบประสบการณ์ในการใช้งาน กระบวนการในการออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ เครื่องมือในการออกแบบ หลักการและข้อควรปฏิบัติในการออกแบบ เทคนิคการประเมิน การออกแบบการเชื่อมต่อกับผู้ใช้บนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาได้แบบต่าง ๆ
6016312 เทคโนโลยีเว็บ Web Technology 3(2-2-5) ไม่มี องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานของระบบเว็บ หลักการทำงานของระบบเว็บ แนะนำเทคโนโลยีเว็บฝั่งไคลแอนท์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ และ ดีโอเอ็ม เทคโนโลยีเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสร้างหน้าเว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ เครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ บริการทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น เซิร์จเอ็นจินต์ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง บริการแผนที่และการระบุตำแหน่ง
6016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to ComPUTER Networks 3(3-0-6) ไม่มี หลักการพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่งระดับชั้นการทำงานเครือข่ายแบบโอเอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลระดับแอพลิเคชัน สถาปัตยกรรมแอพลิเคชัน โพรโทคอลระดับทรานสปอร์ต รูปแบบการส่งข้อมูลให้น่าเชื่อถือ การควบคุมความคับคั่ง โพรโทคอลระดับเครือข่าย เครือข่ายเซอร์กิตสวิทชิงและแพ็คเก็ตสวิทชิง โพรโทคอลอินเตอร์เน็ต รูปแบบการหาเส้นทาง โพรโทคอลระดับดาต้าลิงก์ การควบคุมการเข้าถึงสื่อ ระบบหมายเลขที่อยู่บนเครือข่าย เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายเสมือน เครือข่ายพื้นที่กว้าง เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย โพรโทคอลและฟังก์ชั่นการทำงานระดับกายภาพ
6016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Problem Solving in Information Technology 3(2-2-5) ไม่มี กลยุทธ์และหลักการแก้ปัญหา การคิดแบบขั้นตอนวิธี ผังงาน แนวคิดและเกริ่นนำการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming 3(2-2-5) ไม่มี แนะนำภาษาการสร้างโปรแกรม การเขียนผังงาน แนวคิดของโปรแกรมภาษาซี ข้อมูลและชนิดของข้อมูลในภาษาซี ฟังก์ชันเบื้องต้นและข้อความสั่งกำ หนดค่า โครงสร้างการวนซ้ำและเงื่อนไข อาร์เรย์ การประมวลผลสตริง การเขียนการเขียนฟังก์ชัน ตัวชี้ การเขียนข้อมูลชนิดโครงสร้าง การกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร การจัดการหน่วยความจำ แฟ้มอินพุตและเอาต์พุต การประยุกต์ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์
6016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Data StructureS AND ALGORITHms 3(3-0-6) 06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลิสท์ สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิร์ชทรี เอวีแอลทรี กราฟ การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่ อัลกอริทึมการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพลวัต
6016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ Object-Oriented Programming 3(2-2-5) 06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หลักการห่อหุ้ม คลาสและอ็อบเจกต์ เมธอดและการส่งสาร การสืบทอดคุณลักษณะ ภาวะพหุสัณฐาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ และการจัดการกับเหตุการณ์ อาร์เรย์และคอลเลคชัน การจัดการกับสิ่งผิดปกติ คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต เธรด
6016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ Seminar on Professional Communication Skills 1(1-0-2) ไม่มี ทักษะต่างๆ สำหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการนำเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการพูดและการสื่อสาร มารยาทในการเข้าสังคม การบริหารอารมณ์
6016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to COMPUTER Systems 3(2-2-5) ไม่มี ระบบจำนวน ระบบฐานสอง พีชคณิตบูลีน เทคนิคการออกแบบเชิงดิจิทัล ลอจิกเกตและการลดจำนวน วงจรเชิงผสมเบื้องต้น หน่วยคำนวณและตรรกะ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อระหว่างกัน วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
6016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM 3(3-0-6) ไม่มี องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อินพุตและเอาต์พุต การทำงานร่วมกันขององค์ประกอบต่างๆ ภาพรวมการทำงานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการ โพรเซสและเธรด การสลับการทำงาน การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การจัดการแฟ้ม อินพุตและเอาต์พุต
6016321 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 3(3-0-6) 06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง กรอบงานของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แม่แบบสำหรับการ ออกแบบ วิธีปฏิบัติด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เวอร์ชั่นคอนโทรล แบบจำลองวุฒิภาวะและความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความต้องการ วิศวกรรมการวิเคราะห์และออกแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการยูนิฟาย์ การประเมินกระบวนการ และแบบจำลองกระบวนการเชิงบัญญัติและเชิงวิวัฒน์
6016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ Web Programming 3(2-2-5) 06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่าย การจัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์และเทคโนโลยีเอ แจ๊กซ์
6016323 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ MOBILE DEVICE PROGRAMMING 3(2-2-5) 06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การแนะนำเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ มือถือแบบสมาร์ทโฟน แพด และแทบเลต การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่โดยการทำงานจริงบนเครื่องจำลอง
6016324 วิศวกรรมความต้องการ REQUIREMENT ENGINEERING 3(3-0-6) ไม่มี เทคนิคการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าถึงและเก็บเกี่ยวความต้องการจาก ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำเอกสารโดยใช้ยูสเคสโมเดล การจัดลำดับชั้นของเอกสาร การกำหนดระดับของ ความต้องการ การนิยามระบบ การจัดการขอบเขตและความคาดหวัง การกลั่นกรองความชัดเจนของระบบ คุณลักษณะของความต้องการ การติดตามย้อนรอยความต้องการ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ การนำความต้องการมาขับเคลื่อนการออกแบบ การทดสอบ การจัดทำเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน
6016325 การโปรแกรมเชิงบริการ SERVICE-oriented PROGRAMMING 3(2-2-5) ไม่มี แนวคิดและโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐานเว็บเซอร์วิส การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์เว็บเซอร์วิส หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ลักษณะและประโยชน์ของตัวกลาง เชื่อมต่อบริการ ของระบบต่างๆ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
6016326 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 3(3-0-6) 06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ บทบาทของวีแอนด์วีในวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การตรวจทานเชิงเทคนิค ระดับของการ ทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การพิสูจน์ความถูกต้อง การจำลองและการสร้างตัวแบบ การตามรอยความต้องการ การวางแผนการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟต์แวร์ กิจกรรมการตามรอยการทดสอบ การประเมินและติดตามปัญหา
6016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร Cloud-based Enterprise Application Development 3(2-2-5) 06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีคลาวด์ สถาปัตยกรรมคลาวด์ คุณลักษณะการสร้างเครื่องจำลองและการให้บริการผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรในคลาวด์ การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยวิธีการประกาศและวิธีระบุปัญหา ข้อจำกัดของการกำกับดูแล ประเด็นที่พบบ่อยระหว่างการพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันแบบคลาวด์ ปัจจัยด้านความต้องการหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ หลักการจัดการฐานข้อมูลคลาวด์ โนเอสคิวเแอล
6016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Development Tools and Environments 3(2-2-5) ไม่มี หลักการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ บทบาทของแอพพลิเคชันในงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ การติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการเวอร์ชั่นและการกำหนดค่า เครื่องสำหรับสร้างและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำหรับแก้จุดบกพร่องและการรวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพชองโปรแกรม สภาพแวดล้อมแบบร่วมมือพัฒนา เครื่องมือสำหรับการควบรวบรวมและติดตั้ง
6016329 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Project in Software Engineering 1 3(0-9-0) ไม่มี ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในรูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
6016330 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 Project in Software Engineering 2 3(0-9-0) 06016329 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1
6016331 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ PRACTICAL COMPUTER NETWORKING 3(2-2-5) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น อุปกรณ์หาเส้นทาง และอุปกรณ์สวิทชิ่ง และระบบปลายทางอย่างระบบเครือข่ายไอพี ทั้งแบบเซกเมนต์เดียว และหลายเซกเมนต์ โพรโทคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ตต่างๆ ไอพีเวอร์ชั่น 4 ไอพีเวอร์ชั่น 6 โพรโทคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี โพรโทคอลการตั้งค่าโฮสแบบพลวัต ดีเอชซีพี และโพรโทคอลบนเครือข่ายพื้นที่กว้าง เช่น พีพีพี และเฟรมรีเลย์
6016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร Interconnected Communication Networks 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารในการใช้งานจริง โพรโตคอลเพื่อรองรับการทำงานผิดพลาดในเครือข่าย โพรโตตอลเลือกเส้นทางแบบพลวัต เช่น อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี เป็นต้น แนวคิดเครือข่ายพื้นที่กว้าง เช่น พีพีพี เฟรมรีเลย์ เอ็มพีแอลเอส การติดตั้งที่อยู่และการเปลี่ยนแปลงของไอพีเวอร์ชั่น 6 ความมั่นคงบนเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย โพรโตคอลของการสื่อสารเครือข่ายไร้สาย
6016333 เทคโนโลยีการให้บริการอินเทอร์เน็ต INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 3(2-2-5) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้พื้นฐานของการให้บริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานของ เทลเน็ต เอฟทีพี ระบบดีเอ็นเอส ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพรโทคอลเอสเอ็มทีพี พีโอพี ไอเอ็มเอพี ระบบเว็บและโพรโทคอลเอชทีทีพี ไฟร์วอลล์ และ การแปลงที่อยู่เครือข่าย กรณีศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการลักษณะยูนิกส์ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างระบบสำหรับการให้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
6016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาพรวมของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน พื้นฐานการส่งผ่านแบบไร้สาย การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เสาอากาศ การม๊อดดูเลท การมัลติเพล็กซ์ การควบคุมการเข้าถึงแบบหลายทางพร้อมกัน เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 การสำรวจสถานที่ การวางแผน การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ความปลอดภัยบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายส่วนบุคคลแบบไร้สาย เครือข่ายเมืองแบบไร้สาย เครือข่ายระยะไกลแบบไร้สาย การจัดการและการแก้ปัญหาเครือข่ายไร้สายเบื้องต้น
6016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น INTRODUCTION TO CLOUD TECHNOLOGY 3(2-2-5) ไม่มี การแนะนำโครงสร้างของระบบคลาวด์, รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์, รูปแบบการติดตั้งระบบคลาวด์, เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์, การบริหารจัดการระบบคลาวด์, ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์, ค่าชี้วัดประสิทธิภาพของการบริการ และ ค่าชี้วัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิดค่าบริการของบริการของระบบคลาวด์
6016336 การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ NETWORK AND INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักการการจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไอทีเบื้องต้นองค์ประกอบและหน้าที่การทำงานของเครือข่ายการจัดการระบบเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายด้านต่างๆได้แก่การจัดการด้านการปรับตั้งค่าด้านความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพด้านบัญชีและด้านความมั่นคงปลอดภัยสถาปัตยกรรมการจัดการเครือข่ายระบบจัดการและกรอบการทำงานโพรโทคอลและมาตรฐานการจัดการเครือข่าย โพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพีตัวอย่างซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่ายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบและหน้าที่การทำงานของโครงสร้างพื้นฐานไอทีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้านต่างๆได้แก่โปรแกรมประยุกต์ซอฟท์แวร์ระดับกลางระบบปฏิบัติการระบบเครือข่ายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพรวมทั้งการพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสำหรับให้บริการในโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน ระบบการให้บริการไดเร็คทอรีการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้การควบคุมสิทธิ์ในการทำงานการบันทึกและตรวจสอบการทำงานตลอดจนหัวข้อการจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่น่าสนใจอื่นๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการเครือข่ายและหัวข้อที่สำคัญทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วย
6016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย NETWORK PERFORMANCE 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสาร การวัดประสิทธิภาพ การสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ การสูญเสียแพ็คเก็ต ทรูพุท ดีเลย์ การรองรับการเพิ่มภาระงาน ความพร้อมใช้ และความมั่นคงปลอดภัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทราฟฟิก ห่วงโซ่มาร์คอฟ และทฤษฎีคิว ตัวอย่างโซลูชันจริง เช่น สถาปัตยกรรมเครือข่ายทนทาน กลไกควบคุมทราฟฟิกและรับประกันคุณภาพ และการออกแบบเครือข่ายให้มั่นคงปลอดภัย
6016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น Introduction to Network Design 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความเข้าใจโครงสร้างของระบบเครือข่าย ความต้องการของระบบเครือข่าย หลักการออกแบบระบบเครือข่าย การออกแบบการจัดสรรที่อยู่ไอพีเวอร์ชั่น 4 และไอพีเวอร์ชั่น 6 การเลือกใช้โปรโตคอลสำหรับการเลือกเส้นทาง การรองรับปัญหาเมื่อระบบเครือข่ายทำงานบกพร่อง การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย และ ระบบเครือข่ายสำหรับกระแสเสียง
6016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 Project in Network and System Technology 1 3(0-9-0) ไม่มี ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ ในรูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
6016340 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 Project in Network and System Technology 2 3(0-9-0) 06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ ในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1
6016341 การโปรแกรมสื่อประสม MULTIMEDIA PROGRAMMING 3(2-2-5) ไม่มี แนวคิดพื้นฐานโปรแกรมประยุกต์สื่อประสมบนเว็บไซต์และมือถือ ได้แก่ แพลทฟอร์ม สถาปัตยกรรม และกระบวนการพัฒนา เทคนิคการโปรแกรมสำหรับการจัดการและควบคุมสื่อดิจิทัล การโปรแกรมอนิเมชั่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ การโปรแกรมอนิเมชั่นสองมิติ การโปรแกรมเกม และการโปรแกรมแบบเชิงเหตุการณ์ การพัฒนาโปรแกรมส่วนเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้แบบหลากหลายสื่อ เครื่องมือในการพัฒนา ไลบรารี่ และมาตรฐานการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม การฝึกปฎิบัติเพื่อการพัฒนาทักษะในการสร้างเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม
6016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 3(2-2-5) ไม่มี กราฟิกแบบราสเตอร์และแบบเวกเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรูปทรงวัตถุแบบสองและสามมิติ กระบวนการสร้างภาพสามมิติ เทคนิคการฉายภาพและการแปลง เทคนิคด้านแสงและแสงเงาสามมิติ เทคนิคการสร้างลวดลายของพื้นผิวสามมิติ เทคนิคการเรนเดอร์ภาพสามมิติ แนวคิดพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์แบบสองและสามมิติ การใช้งานซอฟต์แวร์สร้างภาพกราฟิกสามมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น
6016343 การออกแบบและพัฒนาเกม GAME DESIGN AND DEVELOPMENT 3(3-0-6) 06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน ประเภทของเกม แนวคิดและแนวปฏิบัติในการออกแบบเกม กระบวนการพัฒนาเกม การออกแบบตัวละคร การออกแบบวิธีการเล่าเรื่องในเกม การออกแบบโครงสร้างหลักของเกม การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบกลไกหลักของเกม การออกแบบระดับชั้นของเกม ระเบียบวิธีคิดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเกม การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
6016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์ GRAPHICS DESIGN PRINCIPLES 3(2-2-5) ไม่มี แนะนำศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ หลักการและองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ทฤษฎีสี หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ตัวพิมพ์ การร่างและวาดภาพ ประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบกราฟิก เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการสร้างเนื้อหากราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล
6016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ 3D Computer Animation 3(2-2-5) 06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน หลักการพื้นฐานของการทำแอนิเมชัน เทคนิคด้านแสงและแสงเงาสามมิติขั้นสูง เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สามมิติ แนวคิดและเทคนิคการสร้างโมเดลและภาพเคลื่อนไหวของตัวละคร การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติในการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครขั้นสูง การประมวลผลหลังการสร้างภาพสำหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ
6016346 การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development 3(2-2-5) 06016312 เทคโนโลยีเว็บ หรือ 06016341 การโปรแกรมสื่อประสม เทคโนโลยีเว็บสำหรับฝั่งไคลเอนท์ กระบวนการออกแบบเว็บโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง หลักการออกแบบเว็บ การออกแบบเว็บแบบปรับการนำเสนอได้เอง การออกแบบเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบเว็บสำหรับแอพลิเคชันแบบคงหน้าจอเดียว การพัฒนาเว็บส่วนเบื้องหน้าแบบมีปฏิสัมพันธ์ เฟรมเวิร์คและเครื่องมือเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ การเขียนสำหรับนำเสนอบนเว็บ การพัฒนาเว็บโดยใช้เทคโนโลยีซีเอมเอส
6016347 พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล FUNDAMENTALS OF DIGITAL STORYTELLING AND CINEMATOGRAPHY 3(2-2-5) ไม่มี ภาพรวมของการเล่าเรื่องด้วยภาพ เทคนิคในการเล่าเรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์แนวความคิด แนวคิดเบื้องต้นของการถ่ายภาพระบบดิจิทัล กระบวนการถ่ายภาพยนตร์ การจัดวางและเคลื่อนไหวกล้องถ่ายภาพ การใช้เลนส์ การจัดแสง ความต่อเนื่องและการตัดต่อวีดีโอ ความรู้เรื่องเทคนิคพิเศษด้านภาพเบื้องต้น
6016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง ADVANCED  GAME  DEVELOPMENT 3(2-2-5) 06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่จำเป็น ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบแผนที่เกม การสร้างเอฟเฟคสำหรับภาพและเสียง ส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับเกม แพลตฟอร์มสำหรับเกมในปัจจุบัน การพัฒนาเกมที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเกมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม การพัฒนาเกมสามมิติสำหรับอุปกรณ์พกพา
6016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 Project in Multimedia and Game Development 1 3(0-9-0) ไม่มี ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม ในรูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
6016350 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 Project in Multimedia and Game Development 2 3(0-9-0) 06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม ในรูปแบบโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงงาน 1
6016351 วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY 3(3-0-6) 06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ หลักการเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ การสร้างแบบจำลอง ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาระบบด้วยภาษายูเอ็มแอล การพิจารณาสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ รูปแบบของการออกแบบ การแจกแจงยูสเคส การใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเชิงอ็อบเจกต์
6016352 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ADVANCED DATABASE SYSTEMS 3(3-0-6) 06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนโดยใช้เทคนิคลงบันทึกและการใช้แชโดว์เพจจิ้ง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกันแบบต่างๆ การกู้คืนจากความขัดข้องของรายการ เปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาภาวะติดตาย การประมวลผลข้อคำถาม การปรับข้อคำถามให้เหมาะที่สุด ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ หรือหัวข้ออื่นที่ผู้สอนเลือกตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยี ปัจจุบัน
6016353 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND ADMINISTRATION 3(2-2-5) 06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล การสร้างวิวและลำดับ ตัวดำเนินการของเซ็ต การสร้างพีแอล/เอสคิวแอล การจัดการกับสิ่ง ผิดปรกติ กระบวนงานและฟังก์ชัน การจัดการกับโปรแกรมย่อย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกต์ขนาดใหญ่ ทริกเกอร์ สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ที่เครื่องรับบริการ การสร้างฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและวิวแสดงการปฏิบัติการแบบพลวัต แฟ้มควบคุม แฟ้มรายการทำซ้ำ การบำรุงรักษาเทเบิลสเปซและแฟ้มข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บ ข้อมูลทำกลับ การบำรุงรักษาตาราง การบำรุงรักษาดรรชนี บูรณภาพของข้อมูล การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์การใช้งานและบทบาท การนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การสำรองและการกู้ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการนำเข้า และส่งออกข้อมูล
6016354 เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์ SOFTWARE MEASUREMENT AND METRICS 3(3-0-6) ไม่มี ทฤษฏีการวัด กรอบแนวคิดเชิงเป้าหมายสำหรับการวัดซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์จีคิวเอ็ม เมตริกซ์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ลักษณะภายในของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เมตริกซ์กระบวนการซอฟต์แวร์ การวัดค่าใช้จ่ายและค่าแรง การวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ เมตริกซ์การทดสอบซอฟต์แวร์ เมตริกซ์เชิงวัตถุ
6016355 การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval 3(3-0-6) ไม่มี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือและการประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ แบบจำลองการจัดลำดับแบบพื้นฐาน ของการค้นคืนสารสนเทศ คำศัพท์และรายการของการจัดตำแหน่ง การสร้างดัชนีค้นหา การถ่วงค่าน้ำหนักของคำ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศกับผู้ใช้ การค้นคืนสารสนเทศซึ่งเน้นความหลากหลายของข้อมูล และการประเมินผล การตอบสนองที่เกี่ยวข้องความต้องการสารสนเทศ แบบจำลองการจัดลำดับขั้นสูง ของการค้นคืนสารสนเทศ การจัดกลุ่มและการจำแนกข้อความ การกรองข้อมูลสารสนเทศ การแนะนำและกรองข้อมูลสารสนเทศแบบความร่วมมือ การรวบรวมข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บ และการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ
6016356 ระบบประมวลผลแบบกระจาย DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM 3(3-0-6) ไม่มี หลักการและคุณสมบัติของระบบแบบกระจาย ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร กระบวนการทำงาน ระบบชื่อ การทำงานร่วมกัน การทำซ้ำและการคงความเหมือนของทรัพยากร การทนต่อความผิดพลาดในการทำงาน ความปลอดภัยของระบบแบบกระจาย หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับระบบแบบกระจาย เช่น เว็บเซอร์วิส การประมวลผลแบบกริด เพียร์ทูเพียร์ การกระจายภาระงานของเครื่องให้บริการ ตลอดจนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
6016357 เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) ไม่มี ภาพรวมของเครือข่ายและระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ พื้นฐานการสื่อสารเคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำงานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีจีเอสเอ็ม ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ แอลทีอี และเทคโนโลยีในอนาคต บริการข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลไกความปลอดภัยในระบบสื่อสารเคลื่อนที่เบื้องต้น
6016358 การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ COMPUTER SIMULATION AND MODELING 3(3-0-6) ไม่มี หลักการสร้างแบบจำลองเลียนแบบและแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างการจำลองแบบเชิงสถิติ และเชิงลำดับการสุ่ม พื้นฐานทฤษฎีคิว กระบวนการสุ่ม กระบวนการเกิดดับ และกระบวนการมาร์คอฟ การประยุกต์ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และทำนายผลในการออกแบบระบบ หรือในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจและการจัดการ
6016359 ระบบฝังตัวพื้นฐาน FUNDAMENTALS OF EMBEDDED SYSTEMS 3(3-0-6) ไม่มี แนะนำอุปกรณ์ระบบฝังตัวและอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ระบบฝังตัวพื้นฐาน การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ตลอดจน การเชื่อมต่อระหว่างสัญญาดิจิทัลกับสัญญาณอนาลอก การเชื่อมต่อระบบฝังตัวกับโมดูลเชื่อมต่ออีเธอร์เนต ซิกบี บลูทูธ อาร์เอฟไอดี และ เทคโนโลยีอื่นๆ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก
6016360 ไมโครโปรเซสเซอร์ MICROPROCESSORS 3(2-2-5) 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ 06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอลโทรเลอร์ ชุดคำสั่ง ชนิดของหน่วยความจำไฟฟ้าและแผนผังวงจร การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การประยุกต์ สั่งงานอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตในลักษณะต่างๆ ตลอดจน การเชื่อมต่อระหว่างสัญญาดิจิทัลกับสัญญาณแอนะล็อก
6016361 หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์ APPLIED ROBOTICS 3(3-0-6) 06016360 ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ รูปแบบทางกลศาสตร์ ประเภทของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ การควบคุมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อระบบหุ่นยนต์ พฤติกรรมของหุ่นยนต์ ที่เน้นการประยุกต์อัลกอริทึมเพื่อออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์
6016362 ระบบสื่อสารดิจิตอล Digital Communication Systems 3(3-0-6) 06016301 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมของระบบสื่อสารดิจิตอล สัญญาณและสเปกตรัม เทคนิคการม๊อดดูเลทสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์ ภาครับดิจิตอล เทคนิคการม๊อดดูเลทและดีม๊อดดูเลทสัญญาณดิจิตอลแบนด์พาส เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนาลอก เทคนิคการสเปรดสเปกตรัม การเข้ารหัสควบคุมข้อผิดพลาดเบื้องต้น
6016363 การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา Mobile Computing and Communications 3(3-0-6) 06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลฝังตัวอยู่, การใช้ประโยชน์จากการประมวลผลบนอุปกรณ์พกพา, เทคโนโลยีอุปกรณ์พกพา, เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น, เครือข่ายที่มีโครงสร้างพื้นฐาน, เครือข่ายเฉพาะกิจ, สถาปัตยกรรมระบบและซอฟต์แวร์, ระบบสนับสนุนการทำงาน, และการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
6016364 การออกแบบวงจรดิจิตอล Digital Circuit Design 3(3-0-6) 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักการออกวงจรดิจิตอล ในลักษณะสเตจแมชชิ่งตามหลักการของเมอรี่และมัวล์ หลัการพื้นฐานในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งการออกแบบ รวมทั้งการเชื่อมต่อสู่ระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์ด้วยภาษา HDL, ภาษา VHDL และภาษา Virilog อธิบายสถาปัตยกรรมและโครางสร้างของ FPGA พร้อมทั้งการออกแบบ
6016365 คอมพิวเตอร์วิชัน COMPUTER VISION 3(3-0-6) ไม่มี เทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นจากภาพ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุในภาพ สีและความเข้มแสง การรู้จำวัตถุในภาพ วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพลวัต การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชัน เช่นระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู้จำบุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภัย
6016366 การประมวลผลภาพ IMAGE PROCESSING 3(3-0-6) ไม่มี องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้างภาพและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพ การรับภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพโดยใช้หลักการของเอ็นฮานสเม้นท์และรีสทอเรชัน การบีบอัดข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เช่น การตัดแยกวัตถุ การวัดคุณสมบัติของวัตถุในภาพ การวิเคราะห์ฟูเรีย
6016367 ความเป็นจริงเสมือน VIRTUAL REALITY 3(3-0-6) ไม่มี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือน เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งาน ทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้างแบบจำลองเชิงเรขาคณิต และการแปลงเชิงเรขาคณิต ระบบความเป็นจริงเสมือนทั่วไป สภาพแวดล้อมเสมือนและสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ โหมดการโต้ตอบ การทำให้เคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมเสมือน การจำลองกายภาพ และปัจจัยของมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความเป็นจริงเสมือน รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาการประยุกต์ใช้งานความจริงเสมือน และโครงงานที่มอบหมาย
6016368 การรู้จำรูปแบบ PATTERN RECOGNITION 3(3-0-6) ไม่มี ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์ ทฤษฎีการประมาณการ ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์เชิงเส้น ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาท ต้นไม้ตัดสินใจ การจัดกลุ่ม
6016369 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY 3(3-0-6) ไม่มี หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ
6016370 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น INTRODUCTION TO BUSINESS INTELLIGENCE 3(2-2-5) 06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอพพลิเคชันต่างๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน
6016371 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS 3(3-0-6) ไม่มี ความจำเป็นในด้านการบูรณาการของโซ่อุปทานและในด้านการบริหารจัดการความซับซ้อนในส่วนต่อประสานของระบบ หลักการของการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประเมินของการบริหารโซ่อุปทาน กิจกรรมของการบริหารโซ่อุปทานที่นำมาซึ่งการบูรณาการของความสัมพันธ์ด้านการไหลเวียนของข้อมูลและวัตถุดิบระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน รวมทั้งโซ่อุปทานทั่วโลก บทบาทของผู้ค้า กระบวนการภายในของโซ่อุปทาน และการจัดจำหน่าย
6016372 วิศวกรรมและการจัดการความรู้ KNOWLEDGE ENGINEERING AND MANAGEMENT 3(3-0-6) ไม่มี ลำดับชั้นของข้อมูล ข่าวสารและความรู้ การแทนความรู้ เช่น ตรรกศาสตร์พรีดิเคต ตรรกศาสตร์คลุมเครือ โครงข่ายเชิงความหมาย เฟรมและวัตถุ ออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมาย ระบบผู้เชี่ยวชาญ กฎลูกโซ่ไปข้างหน้าและย้อนกลับ การแก้ไขข้อขัดแย้งและการรวมกฎ การใช้เหตุผลเชิงกรณี การใช้เหตุผลเชิงเงื่อนไข โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการเรียนรู้เชิงสถิติ หัวข้อวิจัยด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิศวกรรมความรู้
6016373 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 3(3-0-6) ไม่มี การระบุ การหามาได้ การเก็บรักษาและการขยายของฐานลูกค้า ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มผลกำไรในระยะยาวของลูกค้าในองค์กร การบริหารลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการนำอรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
6016374 การจัดการการปฏิบัติการ OPERATIONS MANAGEMENT 3(3-0-6) 90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ภาพรวมของการจัดการการปฏิบัติการ โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการโครงการ การพยากรณ์
6016375 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DECISION SUPPORT SYSTEMS 3(3-0-6) 06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แนะนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติและองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจำลองและการวิเคราะห์ ปัญญาธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบูรณาการและทิศทางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6016376 ปัญญาประดิษฐ์ ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3(3-0-6) ไม่มี นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ พรีดิเคตลอจิกลำดับที่หนึ่ง การแก้ปัญหาสำหรับเกมและการค้นหา การใช้เหตุผลแบบคลุมเครือ การประมวลผลภาษา ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การทำเหมืองข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียม
6016377 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE 3(3-0-6) ไม่มี วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงธุรกิจ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักร การสร้างภาพเพื่อสื่อข่าวสาร การทำเหมืองข้อมูล การสกัดข่าวสารและความรู้จากข้อมูล การค้นคืนข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น การประมวลผลข้อความและเสียง การจัดเก็บและวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล
6016378 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น Introduction to Natural Language Processing 3(3-0-6) ไม่มี โมดูลการประมวลผลภาษา นิพจน์ปกติและออโตมาต้า คำและเครื่องจักรจำกัดสถานะ เอ็นแกรมและการกำกับชนิดคำ โมเดลมาคอฟและเอนโทรปีสูงสุด การแจกแจงไวยากรณ์ การแจกแจงเชิงสถิติ คุณลักษณะและการยูนิฟายด์ การแทนความหมาย อรรถศาสตร์เชิงคำนวณ การศึกษาความหมายของคำ บทสนทนาเชิงคำนวณ การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษา
6016379 แบบจำลองธุรกิจและการตลาด BUSINESS MODEL AND MARKETING 3(3-0-6) 90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ เครื่องมือในการคิดและสร้างแบบจำลองธุรกิจ คุณค่าสินค้า/บริการ กลุ่มลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสร้างรายได้ นวัตกรรมในการสร้างแบบจำลองธุรกิจ กรณีศึกษาของแบบจำลองธุรกิจต่างๆ นวัตกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาด แบบจำลองการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน กลยุทธ์การแข่งขัน
6016380 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-COMMERCE MANAGEMENT (3-0-6) ไม่มี หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ และส่วนสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบรักษาความปลอดภัย การโฆษณา รูปแบบการทำธุรกิจสร้าง และการบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6016381 เทคโนโลยีเครือข่าย Networking TECHNOLOGY 3(3-0-6) ไม่มี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายในปัจจุบัน การประยุกต์และบริการเครือข่ายในยุคหน้า ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงและภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
6036382 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต INTERNET PROGRAMMING 3(3-0-6) ไม่มี สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลการติดต่อสื่อสาร การโปรแกรมเพื่อสร้างการเชื่อมต่อในชั้นต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชันและทรานสปอร์ต การต่อประสานซ็อกเก็ตชนิดทีซีพี ยูดีพี และรอว์ กระบวนการทำงานทางผู้รับและผู้ให้บริการ และการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชันบนเครือข่าย
6016383 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 1 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นผู้คัดเลือก
6016384 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 2 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นผู้คัดเลือก
6016385 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1 SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 1 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเป็นผู้คัดเลือก
6016386 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2 SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 2 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบเป็นผู้คัดเลือก
6016387 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1 SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 1 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกมเป็นผู้คัดเลือก
6016388 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2 SPECIAL TOPICS IN MULTIMEDIA AND GAME DEVELOPMENT 2 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกมเป็นผู้คัดเลือก
6016389 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก
6016390 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 3(3-0-6) ไม่มี วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก
6016391 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 3(2-2-5) ไม่มี ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก
6016392 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 3(2-2-5) ไม่มี ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก
6016393 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Cooperative Education in Software Engineering 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
6016394 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ OVERSEA Cooperative Education in Software Engineering 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
6016395 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ COOPERATIVE EDUCATION in Network and System Technology 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
6016396 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION in Network and System Technology 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
6016397 สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม COOPERATIVE EDUCATION in Multimedia and Game Development 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
6016398 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม OverSEA COOPERATIVE EDUCATION in Multimedia and Game Development 6(0-36-0) ไม่มี วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ