ปริญญาตรี

รายวิชา สาขา IT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skills in English
3(3-0-6)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)

กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
90304xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90401011 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
90401xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน อีก 1 รายวิชา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016301 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06016302 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for  Information Technology
3(3-0-6)
06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 46 หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(3-0-6)
06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3(2-2-5)
06016312 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 13 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3(3-0-6)
06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
3(2-2-5)
06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Systems
3(2-2-5)
06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง 30 หน่วยกิต

– แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016321 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(3-0-6)
06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ
WEB Programming
3(2-2-5)
06016323 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Programming
3(2-2-5)
06016324 วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ
Service-Oriented Programming
3(2-2-5)
06016326 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation
3(3-0-6)
06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร
Cloud-based Enterprise Application Development
3(2-2-5)
06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Tools and Environments
3(2-2-5)
06016329 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Project in Software Engineering 1
3(0-9-0)
06016330 โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Project in Software Engineering 2
3(0-9-0)
– แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016331 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ
Practical Computer Networking
3(2-2-5)
06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร
Interconnected Communication Networks
3(3-0-6)
06016333 เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
Internet Service Technology
3(2-2-5)
06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
3(3-0-6)
06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น
Introduction to Cloud Computing
3(2-2-5)
06016336 การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network and Information Technology Infrastructure Management
3(2-2-5)
06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย
Network Performance
3(3-0-6)
06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น
Introduction to Network Design
3(3-0-6)
06016339 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1
Project in Network and System Technology 1
3(0-9-0)
06016340 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2
Project in Network and System Technology 2
3(0-9-0)
– แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016341 การโปรแกรมสื่อประสม
Multimedia Programming
3(2-2-5)
06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
Computer Graphics and Animation
3(2-2-5)
06016343 การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development
3(3-0-6)
06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์
Graphics Design Principles
3(2-2-5)
06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ
3D Computer Animation
3(2-2-5)
06016346 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development
3(2-2-5)
06016347 พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล
Fundamentals of digital storytelling and cinematography
3(2-2-5)
06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง
Advanced Game Development
3(2-2-5)
06016349 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1
Project in Multimedia and Game Development 1
3(0-9-0)
06016350 โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2
Project in Multimedia and Game Development 2
3(0-9-0)

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016351 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Object-Oriented Technology
3(3-0-6)
06016352 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advance Database Systems
3(3-0-6)
06016353 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
Database System Maintenance and Administration
3(2-2-5)
06016354 เมตริกซ์และการวัดซอฟต์แวร์
Software Measurement and Metrics
3(3-0-6)
06016355 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
3(3-0-6)
06016356 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
Distributed Computing Systems
3(3-0-6)
06016357 เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่
Mobile Communication Technology
3(3-0-6)
06016358 การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
Computer simulation and modelling
3(3-0-6)
06016359 ระบบฝังตัวพื้นฐาน
Fundamentals of Embedded Systems
3(2-2-5)
06016360 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessors
3(2-2-5)
06016361 หุ่นยนต์ศาสตร์ประยุกต์
Applied Robotics
3(3-0-6)
06016362 ระบบสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication Systems
3(3-0-6)
06016363 การประมวลผลและสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพา
Mobile Computing and Communications
3(3-0-6)
06016364 การออกแบบวงจรดิจิตอล
Digital Circuit Design
3(2-2-5)
06016365 คอมพิวเตอร์วิชัน
Computer Vision
3(3-0-6)
06016366 การประมวลผลภาพ
Image Processing
3(3-0-6)
06016367 ความเป็นจริงเสมือน
Virtual Reality
3(3-0-6)
06016368 การรู้จำรูปแบบ
Pattern Recognition
3(3-0-6)
06016369 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Economics of Information Technology
3(3-0-6)
06016370 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
Introduction to Business Intelligence
3(2-2-5)
06016371 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain Management and Logistics
3(3-0-6)
06016372 วิศวกรรมและการจัดการความรู้
Knowledge Engineering and Management
3(3-0-6)
06016373 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
3(3-0-6)
06016374 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations  Management
3(3-0-6)
06016375 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Systems
3(3-0-6)
06016376 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3(3-0-6)
06016377 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamentals of Data Science
3(3-0-6)
06016378 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
Introduction to Natural Language Processing
3(3-0-6)
06016379 แบบจำลองธุรกิจและการตลาด
Business Model and Marketing
3(3-0-6)
06016380 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Management
3(3-0-6)
06016381 เทคโนโลยีเครือข่าย
Networking Technology
3(3-0-6)
06016382 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
3(3-0-6)
06016383 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Special Topics in Software Engineering 1
3(3-0-6)
06016384 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Special Topics in Software Engineering 2
3(3-0-6)
06016385 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1
Special Topics in Network and System Technology 1
3(3-0-6)
06016386 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2
Special Topics in Network and System Technology 2
3(3-0-6)
06016387 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1
Special Topics in Multimedia and Game Development 1
3(3-0-6)
06016388 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2
Special Topics in Multimedia and Game Development 2
3(3-0-6)
06016389 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology 1
3(3-0-6)
06016390 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology 2
3(3-0-6)
06016391 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Workshop in Information Technology 1
3(2-2-5)
06016392 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Workshop in Information Technology 2
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016393 สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Cooperativ Education in Software Engineering
6(0-36-0)
06016394 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
OVERSEA Cooperative Education in Software Engineering
6(0-36-0)
06016395 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
Cooperative Education in Network and System Technology
6(0-36-0)
06016396 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
OVERSEA Cooperative Education in Network and System Technology
6(0-36-0)
06016397 สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม
Cooperative Education in Multimedia and Game Development
6(0-36-0)
06016398 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม
OVERSEA Cooperative Education in Multimedia and Game Development
6(0-36-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต