ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร สาขา IT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบไปด้วย

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3) กลุ่มวิชาภาษา

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

30  หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุ่มวิชาแกน

– กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

– พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง*

4) กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก

– โครงงานพิเศษ

– สหกิจศึกษา

– การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ

94  หน่วยกิต

12  หน่วยกิต

9  หน่วยกิต

3  หน่วยกิต

46  หน่วยกิต

9  หน่วยกิต

18  หน่วยกิต

13  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

30  หน่วยกิต

6  หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

 

6 หน่วยกิต

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130  หน่วยกิต

* กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง ประกอบด้วย 3 แขนงวิชาดังนี้

  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology)
  • การพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development)

นักศึกษาจะต้องเลือกแขนงที่จะเรียน เมื่อขึ้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยความเห็นชอบของคณะฯ