ปริญญาตรี

แผนการศึกษา สาขา IT

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016301 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Systems
3(2-2-5)
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016302 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3(2-2-5)
06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skill in English
3(3-0-6)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06016312 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3(3-0-6)
06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(3-0-6)
06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
  

06016321

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

  

3(3-0-6)

06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ
Web Programming
3(2-2-5)
  

06016331

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ
Practical Computer Networking

  

3(2-2-5)

06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร
Interconnected Communication Networks
3(3-0-6)
  

06016341

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การโปรแกรมสื่อประสม
Multimedia Programming

  

3(2-2-5)

06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
Computer Graphics and Animation
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
  

06016323

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Programming

  

3(2-2-5)

06016324 วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ
Service-Oriented Programming
3(2-2-5)
  

06016333

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
Internet Service Technology

  

3(2-2-5)

06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
3(3-0-6)
06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น
Introduction to cloud computing
3(2-2-5)
  

06016343

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development

  

3(3-0-6)

06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์
Graphics Design Principles
3(2-2-5)
06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ
3D Computer Animation
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Elective Course in Information Technology 1
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
  

06016326

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation

  

3(3-0-6)

06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร
Cloud-Based Enterprise Application Development
3(2-2-5)
06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Tools and Environments
3(2-2-5)
  

06016336

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network and Information Technology Infrastructure Management

  

3(2-2-5)

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย
Network Performance
3(3-0-6)
06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น
Introduction to Network Design
3(3-0-6)
  

06016346

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development

  

3(2-2-5)

06016347 พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล
Fundamentals of digital storytelling and cinematography
3(2-2-5)
06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง
Advanced Game Development
3(2-2-5)
รวม 16

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Elective Course in Information Technology 2
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2
Elective Course in Humanity 2
3(3-0-6)
90xxxxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2
Elective Course in Scientific and Mathematics 2
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
  

06016329

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Project in Software Engineering 1

  

3(0-9-0)

  

06016339

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 1
Project in Network and System Technology 1

  

3(0-9-0)

  

06016349

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 1
Project in Multimedia and Game Development 1

  

3(0-9-0)

รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90401011 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
  

06016330

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

โครงงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Project in Software Engineering 2

  

3(0-9-0)

  

06016340

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 2
Project in Network and System Technology 2

  

3(0-9-0)

  

06016350

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
โครงงานทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม 2
Project in Multimedia and Game Development 2
  

3(0-9-0)

รวม 6

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016301 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
3(2-2-5)
06016314 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Problem Solving in Information Technology
3(2-2-5)
06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Systems
3(2-2-5)
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Economics
3(3-0-6)
90201001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundation English 1
3(3-0-6)
90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
General Business
3(3-0-6)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016302 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
06016311 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3(2-2-5)
06016315 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3(2-2-5)
06016320 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Computer Systems Organization and Operating System
3(3-0-6)
90201002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundation English 2
3(3-0-6)
90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
Development of Reading and Writing Skill in English
3(3-0-6)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016303 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Mathematics
3(3-0-6)
06016305 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3(3-0-6)
06016312 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3(2-2-5)
06016313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Networks
3(3-0-6)
06016316 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
3(3-0-6)
06016317 การสร้างโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016304 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
3(3-0-6)
06016306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
3(3-0-6)
06016308 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
Database System Concepts
3(2-2-5)
90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
  

06016321

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

  

3(3-0-6)

06016322 การสร้างโปรแกรมเว็บ
Web Programming
3(2-2-5)
  

06016331

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ
Practical Computer Networking

  

3(2-2-5)

06016332 การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร
Interconnected Communication Networks
3(3-0-6)
  

06016341

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การโปรแกรมสื่อประสม
Multimedia Programming

  

3(2-2-5)

06016342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
Computer Graphics and Animation
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016309 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที
Information System Security and IT Laws
3(3-0-6)
06016310 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
Human Interface Design
3(3-0-6)
90304004 การเขียนรายงาน
Report Writing
3(3-0-6)
  

06016323

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Programming

  

3(2-2-5)

06016324 วิศวกรรมความต้องการ
Requirement Engineering
3(3-0-6)
06016325 การโปรแกรมเชิงบริการ
Service-Oriented Programming
3(2-2-5)
  

06016333

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
Internet Service Technology

  

3(2-2-5)

06016334 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
3(3-0-6)
06016335 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆเบื้องต้น
Introduction to cloud computing
3(2-2-5)
  

06016343

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การออกแบบและพัฒนาเกม
Game Design and Development

  

3(3-0-6)

06016344 หลักการออกแบบกราฟิกส์
Graphics Design Principles
3(2-2-5)
06016345 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามมิติ
3D Computer Animation
3(2-2-5)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06016307 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
3(3-0-6)
06016318 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ
Seminar on Professional Communication Skills
1(1-0-2)
060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Elective Course in Information Technology 1
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
  

06016326

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation

  

3(3-0-6)

06016327 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร
Cloud-Bases Enterprise Application Development
3(2-2-5)
06016328 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Tools and Environments
3(2-2-5)
  

06016336

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

การจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Network and Information Technology Infrastructure Management

  

3(2-2-5)

06016337 ประสิทธิภาพเครือข่าย
Network Performance
3(3-0-6)
06016338 การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น
Introduction to Network Design
3(3-0-6)
  

06016346

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development

  

3(2-2-5)

06016347 พื้นฐานการเล่าเรื่องและถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล
Fundamentals of digital storytelling and cinematography
3(2-2-5)
06016348 การพัฒนาเกมขั้นสูง
Advance Game Development
3(2-2-5)
รวม 16

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  

06016393

หรือ

06016394

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

สหกิจศึกษาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Cooperative Education in Software Engineering

สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
OVERSEA Cooperative Education in Software Engineering

  

6(0-36-0)

 

6(0-36-0)

  

06016395

หรือ

06016396

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 

สหกิจศึกษาทางด้านการเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
Cooperative Education in Network and System Technology

สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
OVERSEA Cooperative Education in Network and System Technology

  

6(0-36-0)

 

 

6(0-36-0)

  

06016397

หรือ

06016398

แขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม 

สหกิจศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม
Cooperative Education in Multimedia and Game Development

สหกิจศึกษาต่างประเทศทางด้านการพัฒนาสื่อประสมและเกม
OVERSEA Cooperative Education in Multimedia and Game Development

  

6(0-36-0)

 

 

6(0-36-0)

รวม 6

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
90401011 การประกอบการ
Entrepreneurship
3(3-0-6)
060163xx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Elective Course in Information Technology 2
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2
Elective Course in Humanity 2
3(3-0-6)
90xxxxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2
Elective Course in Scientific and Mathematics 2
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective Course 1
3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective Course 2
3(3-0-6)
รวม 18

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

* ทั้งสองแผนการศึกษา แตกต่างกัน แค่เพียงรายวิชาในชั้นปีที่ 4 *