ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Sc. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีแนวคิดในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสารตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทั้งในมิติเชิงกว้างและเชิงลึก (T-shaped Skills) กล่าวคือ ความรู้เชิงกว้างด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจ พร้อมไปกับการมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน อันได้แก่

(1)      ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

(2)      ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)

(3)      ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม  (Multimedia for Interactive Media, Web and Game Development)

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน คณะส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีปรัชญาในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพที่มี เช่น การเปิดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียน

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร
130  หน่วยกิตหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี– หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
– หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 210 คน

กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงและตัวอย่างอาชีพ

1) อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป เช่น

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) อาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสอดคล้องตามกลุ่มวิชาเฉพาะ

2.1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งที่เป็นเว็บแอพพลิเคชันและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่

 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

2.2) กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและบริหารระบบเครือข่าย ได้แก่ 

 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

2.3) กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บและเกม ได้แก่

 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX

3) อาชีพตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสอดคล้องตามโมดูลอาชีพ ได้แก่

 • Full-Stack Web Developer
 • Game Developer
 • Network Engineer, System Engineer

โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                              
2) กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร                          
3) กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ                                
4) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาแกน                                                 
– กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ                           
– พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                          
– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                    
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์           
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                    
3) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา                                  
4) กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                 
– โครงงานพิเศษ
– สหกิจศึกษา                                         
– การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
93 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
*6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร129 หน่วยกิต

หมายเหตุ

*กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา ประกอบด้วย 3 โมดูลวิชาสาขา ดังนี้

 • ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)
 • ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม  (Multimedia for Interactive Media, Web and Game Development)

นักศึกษาจะต้องเลือกโมดูลวิชาสาขาที่จะเรียน เมื่อขึ้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยความเห็นชอบของคณะฯ

**นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6 หน่วยกิตกำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกนรายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2 ของแต่ละแขนงรวมจำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะฯ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจศึกษานักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้

รายวิชา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30            หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                                                               6               หน่วยกิต

90641001
โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
90641002
ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
90641003
กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)

*การประเมินผลในกลุ่มรายวิชาบังคับทั้ง 3 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร                                                           9        หน่วยกิต

   
90644007
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3 (3-0-6)
90644008
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3 (3-0-6)
90644xxx
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดสอน (ภาคผนวก ง) รวม 3 หน่วยกิต

*การประเมินผลในกลุ่มรายวิชาบังคับทั้ง 2 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ                                         9        หน่วยกิต

   
90642033
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่                                           3(3-0-6)
LAW FOR NEW GENERATION
90643021
ผู้ประกอบการสมัยใหม่                                               3(3-0-6)
MODERN ENTREPRENEURS
90644042
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ                           3(3-0-6)
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION

กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            6                  หน่วยกิต

   
9064xxxx
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน
(ภาคผนวก ง) รวม 6 หน่วยกิต
  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต      
1)  กลุ่มวิชาแกน  12  หน่วยกิต

   
06066000
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS
3(3-0-6)
06066001
ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3(3-0-6)
06016401
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016402
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  57  หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  9  หน่วยกิต

06066100
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)
06066101
พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06066102
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3(3-0-6)

– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  27  หน่วยกิต

06016403
เทคโนโลยีสื่อประสม
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
3(2-2-5)
06016404
เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD COMPUTING
3(2-2-5)
06016405
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CYBERSECURITY FUNDAMENTALS
3(3-0-6)
06016406
โครงงาน 1
PROJECT 1
3(0-9-0)
06016407
โครงงาน 2
PROJECT 2
3(0-9-0)
06066300
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06066301
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3(2-2-5)
06066302
การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3(2-2-5)
06066304
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)

– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12  หน่วยกิต

06016408
การสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3(2-2-5)
06016409
การประมวลทางกายภาพ
PHYSICAL COMPUTING
3(2-2-5)
06016410
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
3(3-0-6)
06066303
การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3(2-2-5)

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9  หน่วยกิต

06016411
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS
3(2-2-5)
06016412
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)
06016413
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORK SYSTEMS
3(3-0-6)

3)  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา  15  หน่วยกิต

**นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามกลุ่มวิชาพื้นฐานที่สนใจ

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

06016414
ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NoSQL DATABASE SYSTEMS
3(2-2-5)
06016415

การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
FUNCTION PROGRAMMING
3(2-2-5)

06016416
วิศวกรรมความต้องการ
REQUIREMENT ENGINEERING
3(3-0-6)
06016417
เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

06016419
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการสื่อสาร
COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE
3(2-2-5)
06016420
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
INFRASTUCTURE SYSTEMS AND SERVICES
3(2-2-5)
06016421
ความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SECURITY
3(3-0-6)
06016422
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
INTERNET OF THINGS
3(2-2-5)
06016423
การออโตเมชั่นและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถโปรแกรมได้
INFRASTRUTURE PROGRAMMABILITY AND AUTOMATION
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม

   
06016424
การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN
3(3-0-6)
06016425
พื้นฐานการออกแบบทัศนศิลป์สำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
VISUAL DESIGN FUNDAMENTALS FOR INTERACTIVE MEDIA
3(2-2-5)
06016426
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION                 
3(2-2-5)
06016427
การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)

4)  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  9  หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

06016428
การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมบริการแบบจุลภาค
MICROSERVICE DESIGN AND DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016429
การพัฒนาเว็บฝั่งไคลเอนต์
CLIENT-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016430
การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชัน
CLOUD APPLICATION DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016431
การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
MOBILE DEVICE PROGRAMMING”
3(2-2-5)
06016432
การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION
3(3-0-6)
06016433
การทดสอบอัตโนมัติในรูปแบบอไจล์
AUTOMATION TESTING IN AGILE
3(2-2-5)
06016434
การทดสอบการยอมรับของเว็บ
WEB ACCEPTANCE TESTING
3(2-2-5)
06016435
องค์ประกอบสำคัญของวิทยาการข้อมูล
ELEMENTS OF DATA SCIENCE
3(2-2-5)
06016436
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
DATA VISUALIZATION
3(2-2-5)
06016437
โครงสร้างพื้นฐานที่น่าเชื่อถือและขยายตัวได้
RELIABLE AND SCALABLE INFRASTRUCTURE
3(3-0-6)
06016438
ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์
CLOUD SECURITY
3(3-0-6)
06016439
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016440
การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศ
INFORMATION NETWORK DESIGN
3(3-0-6)
06016441
ประสิทธิภาพเครือข่ายและระบบ
NETWORK AND SYSTEM PERFORMANCE
3(3-0-6)
06016442
การออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
INTERNET OF THINGS HARDWARE DESIGN
3(2-2-5)
06016443
การวิเคราะห์ข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
INTERNET OF THINGS DATA ANALYTICS AND APPLICATIONS
3(2-2-5)
06016444
การออกแบบเว็บ
WEB DESIGN
3(2-2-5)
06016445
การเขียนสคริปต์ขั้นสูงสำหรับการออกแบบ
ADVANCED SCRIPTING FOR DESIGN
3(2-2-5)
06016446
การออกแบบเกม
GAME DESIGN
3(3-0-6)
06016447
การพัฒนาเกมขั้นต้นด้วยเกมเอนจิ้น
FUNDAMENTAL GAME DEVELOPMENT WITH GAME ENGINE
3(2-2-5)
06016448
การพัฒนาเกมขั้นสูงด้วยเกมเอนจิ้น
ADVANCED GAME DEVELOPMENT WITH GAME ENGINE
3(2-2-5)
06016449
เกมมิฟิเคชัน
GAMIFICATION
3(3-0-6)
06016450
การพัฒนาเกมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
GAME DEVELOPMENT WITH REALITY TECHNOLOGY
3(2-2-5)
06016451
การบริหารทรัพยากรองค์กร
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
3(3-0-6)
06016452
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS
3(3-0-6)
06016453
การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
3(3-0-6)
06016454
เครื่องมือยูเอ็กซ์และการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
UX TOOLS AND SOFTWARE DEVELOPMENT FOR DIGITAL BUSINESS
3(3-0-6)
06016455
การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
CUSTOMER BEHAVIOR ANALYSIS
3(3-0-6)
06016456
แบบจำลองธุรกิจ
BUSINESS MODEL
3(3-0-6)
06016457
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
ADVANCED DATABASE SYSTEMS
3(3-0-6)
06016458
การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND ADMINISTRATION
3(2-2-5)
06016459
การรับรองมาตรฐานและคุณภาพซอฟต์แวร์
SOFTWARE STANDARD AND QUALITY ASSURANCE
3(3-0-6)
06016460
ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3(3-0-6)
06016461
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น
INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
3(3-0-6)
06016462
เทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่
MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016463
เทคโนโลยีการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน
HYBRID COMPUTING TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016464
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางปฏิบัติ
PRACTICAL CYBER SECURITY
3(2-2-5)
06016465
การออกแบบศูนย์ข้อมูล
DATA CENTER DESIGN
3(3-0-6)
06016466
การแก้ไขปัญหาระบบและเครือข่าย
NETWORK AND SYSTEM TROUBLE SHOOTING
3(0-6-3)
06016467
การแปลงข้อมูลและการรู้จำรูปภาพ
IMAGE TRANSFORMATION AND RECOGNITION
3(3-0-6)
06016468
การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ภาพและวีดิโอทางการแพทย์
DEEP LEARNING IN MEDICAL IMAGE AND VIDEO ANALYSIS
3(3-0-6)
06016469
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น
INTRODUCTION TO HEALTHCARE DATA ANALYTICS
3(3-0-6)
06016470
การได้มาและการจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก
CLINICAL DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT
3(2-2-5)
06016471
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
BIG DATA ANALYSIS
3(2-2-5)
06016472
กระบวนการอัตโนมัติด้วยโรบอต
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
3(3-0-6)
06016473
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Technology 1
3(3-0-6)
06016474
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Technology 2
3(3-0-6)
06016475
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Special Topics in Information Technology 3
3(3-0-6)
06016476
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
Special Topics in Information Technology 4
3(3-0-6)
06016477
ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Workshop in Information Technology 1
3(2-2-5)
06016478
ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Workshop in Information Technology 2
3(2-2-5)
06016479
ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Special Workshop in Information Technology 3
3(2-2-5)
06016480
ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
Special Workshop in Information Technology 4
3(2-2-5)

โมดูลอาชีพสำหรับวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรได้จัดกลุ่มรายวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วนให้เป็นกลุ่มโมดูลอาชีพจำนวน 3 โมดูล โดยไม่บังคับให้นักศึกษาเลือกโมดูลใดโมดูลหนึ่ง นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกอื่นที่ไม่อยู่ในโมดูล หรือเลือกวิชาในหลายๆ โมดูลก็ได้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามโมดูลอาชีพที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้

M1: โมดูล Full-Stack Web Developer ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 • 06016428 การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมบริการแบบจุลภาค
 • 06016429 การพัฒนาเว็บฝั่งไคลเอนต์
 • 06016430 การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชัน

M2: โมดูล Network/System Engineer ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 • 06016439 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
 • 06016440 การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • 06016441 ประสิทธิภาพเครือข่ายและระบบ

M3: โมดูล Game Developer ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 • 06016446 การออกแบบเกม
 • 06016447 การพัฒนาเกมขั้นต้นด้วยเกมเอนจิ้น
 • 06016448 การพัฒนาเกมขั้นสูงด้วยเกมเอนจิ้น

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาสาขาอื่นเป็นวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้

5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก    6  หน่วยกิต

 • วิชาสหกิจศึกษา                                                       6  หน่วยกิต

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาต่อไปนี้ได้กำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนำมาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามความเห็นชอบของคณะฯ

06016481
สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION
6(0-36-0)
06016482
สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION
6(0-36-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016401
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016402
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06016411
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS
3(2-2-5)
06066303
การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3(2-2-5)
90641001
โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
90641003
กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)
90644007
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016408
การสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3(2-2-5)
06066001
ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3(3-0-6)
06066101
พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06066301
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3(2-2-5)
90641002
ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
90644008
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016403
เทคโนโลยีสื่อประสม
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
3(2-2-5)
06016409
การประมวลทางกายภาพ
PHYSICAL COMPUTING
3(2-2-5)
06016413
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORK SYSTEMS
3(3-0-6)
06066000
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS
3(3-0-6)
06066300
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06066304
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016405
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CYBERSECURITY FUNDAMENTALS
3(3-0-6)
06016410
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
3(3-0-6)
06016412
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)
06066302
การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3(2-2-5)

06016414
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NoSQL DATABASE SYSTEMS

3(2-2-5)
06016415
การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
FUNCTIONAL PROGRAMMING
3(2-2-5)

06016419
กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการสื่อสาร
COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE

3(2-2-5)
06016420
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
INFRASTRUCTURE SYSTEMS AND SERVICES
3(2-2-5)

06016424
กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม
การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN3(3-0-6)

06016425
พื้นฐานการออกแบบทัศนศิลป์สำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
VISUAL DESIGN FUNDMENTALS FOR INTERECTIVE MEDIA
3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016404
เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD COMPUTING
3(2-2-5)
06066102
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3(3-0-6)
90644xxx
วิชาเลือกหมวดภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE COURSE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3(3-0-6)
06016416กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
วิศวกรรมความต้องการ
REQUIREMENT ENGINEERING

3(3-0-6)
06016417
เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS AND ENVIRONMENTS
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)

06016421
กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SECURITY

3(3-0-6)
06016422
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
INTERNET OF THINGS
3(2-2-5)
06016423
การออโตเมชั่นและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถโปรแกรมได้
INFRASTRUCTURE PROGRAMMABILITY AND AUTOMATION
3(2-2-5)


06016426
กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION


3(2-2-5)
06016427
การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060164xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5) หรือ
3(0-6-3)
060164xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 2
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5) หรือ
3(0-6-3)
06066100
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)
90642033กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION


3(3-0-6)
90644042กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION


3(3-0-6)

รวม15 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016406
โครงงาน 1
PROJECT 1
3(0-9-0)
060164xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ELECTIVE COURSE IN INFORMATION TECHNOLOGY 3
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5) หรือ
3(0-6-3)
90643021กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS

3(3-0-6)
9064xxxx
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 1
ELECTIVE COURSE IN GENERAL EDUCATION 1
3(3-0-6)

xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVE COURSE 1
3(x-x-x)
รวม15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016407
โครงงาน 2
PROJECT 2
3(0-9-0)
9064xxxx
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 2
ELECTIVE COURSE IN GENERAL EDUCATION 2
3(3-0-6)
xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3(x-x-x)
รวม9 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร  129  หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016401
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06016402
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06016411
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEMS
3(2-2-5)
06066303
การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
3(2-2-5)
90641001
โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
90641003
กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)
90644007
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016408
การสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
3(2-2-5)
06066001
ความน่าจะเป็นและสถิติ
PROBABILITY AND STATISTICS
3(3-0-6)
06066101

พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)

06066301
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
3(2-2-5)
90641002
ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
90644008
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016403
เทคโนโลยีสื่อประสม
MULTIMEDIA TECHNOLOGY
3(2-2-5)
06016409
การประมวลทางกายภาพ
PHYSICAL COMPUTING
3(2-2-5)
06016413
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
INTRODUCTION TO NETWORK SYSTEMS
3(3-0-6)
06066000
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
DISCRETE MATHEMATICS
3(3-0-6)
06066300
แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06066304
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016405
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
CYBERSECURITY FUNDAMENTALS
3(3-0-6)
06016410
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
3(3-0-6)
06016412
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)
06066302
การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
3(2-2-5)

06016414
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
NoSQL DATABASE SYSTEMS
3(2-2-5)
06016415
การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
FUNCTIONAL PROGRAMMING
3(2-2-5)
06016419กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการสื่อสาร
COMMUNICATION NETWORK INFRASTRUCTURE
3(2-2-5)
06016420
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
INFRASTRUCTURE SYSTEMS AND SERVICES
3(2-2-5)

06016424
กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม
การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN


3(3-0-6)
06016425
พื้นฐานการออกแบบทัศนศิลป์สำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
VISUAL DESIGN FUNDAMENTALS FOR INTERACTIVE MEDIA
3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016404
เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD COMPUTING
3(2-2-5)
06066102
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3(3-0-6)
90644xxx
วิชาเลือกหมวดภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE COURSE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3(3-0-6)

06016416
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
วิศวกรรมความต้องการ
REQUIREMENT ENGINEERING

3(3-0-6)
06016417
เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Tools and Environments
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016421กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE SECURITY
3(3-0-6)
06016422
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
INTERNET OF THINGS
3(2-2-5)
06016423
การออโตเมชั่นและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถโปรแกรมได้
INFRASTRUCTURE PROGRAMMABILIRY AND AUTOMATION
3(2-2-5)
06016426กลุ่มวิชาด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บและเกม
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชัน
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION

3(2-2-5)
06016427
การออกแบบและพัฒนาเกมเบื้องต้น
INTRODUCTION TO GAME DESIGN AND DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06016418
การพัฒนาเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์
SERVER-SIDE WEB DEVELOPMENT
3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016481

หรือ

06016482
สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION


สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION
6(0-36-0)  6(0-36-0)
รวม6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016406
โครงงาน 1
PROJECT 1
3(0-9-0)
060164xx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ELECTIVE COURES IN INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5) หรือ
3(0-6-3)
90643021กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS


3(3-0-6)
9064xxxx
วิชาเลือก หมวดศึกษาทั่วไป 1
ELECTIVE COURSE IN GENERAL EDUCATION 1
3(3-0-6)
xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVE COURSE 1
3(x-x-x)
xxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3(x-x-x)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชาหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06016407
โครงงาน 2
PROJECT 2
3(0-9-0)
06066100
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)

90642033
กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION


3(3-0-6)
90644042กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ (Faculty requirement)
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
3(3-0-6)
9064xxxx
วิชาเลือก หมวดศึกษาทั่วไป 2
ELECTIVE COURSE IN GENERAL EDUCATION 2
3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร                            129            หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เริ่มใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2565)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับและประกาศการคัดเลือกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียด การรับสมัคร

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

มีภาคฤดูร้อน (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นกรณี ๆ ไป)

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน – เวลา ราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1:    เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2:    เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน:              เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแต่ละหลักสูตรและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4.00 แต้มระดับคะแนน
 • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ