รับเข้าปริญญาโทและเอก

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

divider

 ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควรให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.แขนงวิชาและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

– แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS) กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1 และก 2 จำนวน 10 คน
– แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข จำนวน 20 คน
– แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ก 1 , แผน ก 2 และแผน ข จำนวน 50 คน

– แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(โดยส่ง Transcript ให้คณะพิจารณาได้ที่โทรสาร 0-2723-4946) หรือทางอีเมลล์ Graduate@it.kmitl.ac.th หรือ
– ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)

– มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)

– มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับแขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ

3. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 30 เมษายน 2562
รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  22 เมษายน – 7 มิถุนายน2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 24 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน 27 มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1 และ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ภายใน 10 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1 และ 2)
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1 และ 2)

ดูรายละเอียดการสมัครหรือประกาศรายชื่อต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th


*** ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ***

4. วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th และพิมพ์ใบนำฝากไปชำระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา อัตราค่าสมัคร  500  บาท

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

5.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะปริญญาโท แผน ก 1) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง https://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2562) และ (รอบที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 )

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520(รอบที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2562)และ(รอบที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :
1. หนังสือรับรอง (Recommendation)
2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

7.  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

1.  บัตรประจำตัวประชาชน
2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-723-4936 ถึง 4940

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

9.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ภายในวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ภายใน 10 กรกฎาคม 2562   ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th

12.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ทุนการศึกษา  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-723-4936 ถึง 4940

14. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยนักศึกษากลุ่มในเวลาราชการ อาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

15. ประกาศต่างๆ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควรให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

ปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2
– นักศึกษาสามัญ จำนวน 5 คน
– นักศึกษาทดลองเรียน จำนวน 5 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักศึกษาสามัญ

ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลการเรียนเกียรตินิยม อันดับ 1  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  หรือ

(2)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  ที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

(3)  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสภาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์อย่างน้อย ดังนี้

    ผลทดสอบภาษาอังกฤษ  คะแนน
IELTS  3
TOEFL (iBT- Internet-based test)  32
TOEFL-PBT (Paper-Based Test) 400
CU-TEP 30

ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นผลสอบนี้ในวันที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

นักศึกษาทดลองเรียน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นก่อนการสมัคร ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการรับสมัคร หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการรับสมัคร

 
รายละเอียด กำหนดการ
รอบที่ 1   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 30 เมษายน 2562
รอบที่ 2   เปิดรับสมัคร 22 เมษายน – 7 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 24 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน 27 มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1และ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ภายใน 10 กรกฎาคม 2562(รอบที่ 1 และ 2)
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1 และ 2)

*ดูรายละเอียดการสมัครหรือประกาศรายชื่อต่าง ๆ  ได้ทางเว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th

4. วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th และพิมพ์ใบนำฝากไปชำระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา อัตราค่าสมัคร  500  บาท

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

5.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง https://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/

2. ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2562) และ (รอบที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 )

3. ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และส่งมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (รอบที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2562)และ(รอบที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2562) ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :
1. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

7.  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4. ผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกตามรายชื่อที่ระบุ

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.thและที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th  หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-723-4936 ถึง 4940

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

9.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ภายในวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายดังนี้

  • นักศึกษาสามัญ ภาคการศึกษาละ 87,000 บาท ตลอดหลักสูตร
  • นักศึกษาทดลองเรียน ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร

11.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว ภายใน 10 กรกฎาคม 2562  ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th

12.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มารายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก และไม่เกิน 4 ปี สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ทุนการศึกษา  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-723-4936 ถึง 4940

14. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยอาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย

15. ประกาศต่างๆ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562