ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนทำวิจัย (แผน ก 1) จำนวน   10    คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตร 4 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ
 • มีผลงานเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบัน หรือ
  • มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้งานจริง หรือ
  •  มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
  • มีรายการการสำรวงจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย ที่ได้จากการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยให้ทำสำเนาบทความดังกล่าวแบนท้ายรายงานด้วย ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมาส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปด้วยตนเอง
 • ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

3. กำหนดการ

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัคร บัดนี้ จนถึง 12 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์             

วันที่ 16 มิ.ย. 2563

สอบสัมภาษณ์     

วันที่ 18 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      

วันที่ 22 มิ.ย. 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน     

วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร           

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนฯ   

ตามปฎิทินการลงทะเบียนปี 2563


4. วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์์ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/  และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราค่าสมัคร  500  บาท

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6. หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบแสดงผลการเรียนเท่าที่ศึกษา (5 ภาคการศึกษาปกติ)
 • ผลงานในเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม
 • หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/และ  www.it.kmitl.ac.th  หรือโทร 0-2723-4937 หรือ 0-2723-4943

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  2563   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1) 45,000
ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2) 45,000

10. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์   ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/  ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้น

11. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีแววนวัตกร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2723-4936 ถึง 4940

12. ประกาศต่างๆ

กำหนดการต่างๆ  สถาบันจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/ และ www.it.kmitl.ac.th