ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร

สอบสัมภาษณ์

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ การศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศแผนการศึกษา ก 1  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.แขนงวิชาและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS) กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1 จำนวน 20  คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ และได้ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.75 ของ 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. มีผลงานเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบัน หรือ
– มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการนำไปใช้งานจริง หรือ
– มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
– มีรายการการสำรวงจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย ที่ได้จากการค้นคว้าบทความที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 บทความ โดยให้ทำสำเนาบทความดังกล่าวแบนท้ายรายงานด้วย ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมาส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปด้วยตนเอง
4. ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560

3. กำหนดการ

รายละเอียด กำหนดการ
 รอบที่ 1 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 30 เมษายน 2562
 รอบที่ 2 รับสมัคร 22 เมษายน  – 7 มิถุนายน  2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 24 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 (รอบที่1 และ2)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินที่มีสิทธิ์เข้าเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร
ภายใน 10 กรกฎาคม 2562 (รอบที่1 และ2)
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนฯ 22 กรกฎาคม 2562 (รอบที่1 และ2)

4.วิธีการสมัคร

การสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/  และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 22 เมษายน  – 7 มิถุนายน  2562

อัตราค่าสมัคร  500  บาท

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รอบที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562

6. หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

1.  บัตรประจำตัวประชาชน
2.  หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
3.  สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือใบแสดงผลการเรียนเท่าที่ศึกษา (5 ภาคการศึกษาปกติ)

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล  www.reg.kmitl.ac.th  และ  www.it.kmitl.ac.th  หรือโทร 0-2723-4936 ถึง 4940

รอบที่ 1 ภายในวันที 30 เมษายน 2562

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

8. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์  www.reg.kmitl.ac.th  และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ในวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม  2562   ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว สถาบันจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนเงิน (บาท)
ภาคการศึกษาที่ 1 (ปี 4 เทอม 1) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 2 (ปี 4 เทอม 2) 15,000
ภาคการศึกษาที่ 3 (ปี 5 เทอม 1) 45,000
ภาคการศึกษาที่ 4 (ปี 5 เทอม 2) 45,000

10. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์   ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th  ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้น

11. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรีแววนวัตกร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2723-4936 ถึง 4940

12. ประกาศต่างๆ

กำหนดการต่างๆ  สถาบันจะประกาศทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th และ www.it.kmitl.ac.th