รับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ (เปิดรับสมัคร พ.ศ.2564)

1. หลักสูตรและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
 • ค่าคะแนนแรกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ผ่านการสอบภาษาอังกฤษจาก ระดับคะแนน
IELTS 3  คะแนนขึ้นไป
TOEFL iBT 32 คะแนนขึ้นไป
TOEFL ITP 400 คะแนนขึ้นไป
CU-TEP 30 คะแนนขึ้นไป
KMITL-TEP A2 คะแนนขึ้นไป

ตามประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษของแต่ละส่วนงานวิชาการกำหนด

หมายเหตุ : ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าในตาราง สามารถสอบให้ผ่าน หรือลงทะเบียนเรียนและ

สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ ภายใน 1 ปี มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา

 • สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่อยู่ระหว่างการสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหรือรอผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาดำเนินการติดต่อ คุณวิชญดา  วรกาญจนานนท์ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ witchayada@it.kmitl.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 723 4945, 080 172 5221

3. กำหนดการรับสมัคร

3.1 ภาคเรียนที่ 1/2567 (เริ่มเรียนประมาณเดือนกรกฎาคม 2567)

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ส่ง “หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพิ่มเติม
(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง) ที่ witchayada@it.kmitl.ac.th  
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม  2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร วันที่ 27 ถึง 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา วันที 5 มิถุนายน 2567
รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที 10 ถึง 14 มิถุนายน 2567
วันลงทะเบียนเรียน วันที 24 ถึง 28 มิถุนายน 2567
วันเปิดภาคเรียน วันที 1 กรกฏาคม 2567

3.2 ภาคเรียนที่ 2/2567 (เริ่มเรียนประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567)

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2567
ส่ง “หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพิ่มเติม
(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง) ที่ witchayada@it.kmitl.ac.th  
วันที่ 17 ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร วันที่ 24 ถึง 28  ตุลาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2567
รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 4 ถึง 8 พฤศจิกายน 2567
วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2567
วันเปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

4. วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัคร Online ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ชำระเงินค่าสมัครในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง  www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ และ https://www.it.kmitl.ac.th/en/research-en/
 • ผู้ที่สนใจรับทุนอุดหนุนการศึกษา โปรดอ่านรายละเอียดที่ https://www.it.kmitl.ac.th/th/scholarship/ms-phd/

 

5.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (ปริญญาเอก) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต) แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง https://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ หรือ https://www.it.kmitl.ac.th/en/research-en/
 • ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้แนบเอกสารในวันที่สมัครดังนี้
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript),
  • หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์,
  • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
  • หนังสือรับรอง (Recommendation)
 • ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ณ วันที่ส่งใบสมัคร ให้ส่ง “หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพิ่มเติม ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (ภาคการศึกษาที่ 1) และวันที่ 17 ตุลาคม 2567 (ภาคการศึกษาที่ 2) ที่ witchayada@it.kmitl.ac.th (คุณวิชญดา)

 • ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 080 172 5221 (คุณวิชญดา) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้ไฟล์แนบ :
1. [หนังสือรับรอง]
2. [แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ]
3. [หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์]

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา

พิจารณาจากคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร “คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการคัดเลือก” ตามประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

7.  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำนาถูกต้อง
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์หรือเท่าที่ศึกษา (ในกรณีอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)
 • ผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกตามรายชื่อที่ระบุ
 • หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ส่งพร้อมใบสมัคร หรือ ภายในเวลาที่  กำหนด ตามข้อ 3.กำหนดการรับสมัคร)
 • หนังสือรับรอง (Recommendation)
 • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

8.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หากไม่ดำเนินการตามวัน – เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

9. อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

 • นักศึกษาไทย : ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตร
 • นักศึกษาต่างชาติ : ภาคการศึกษาละ 120,000 บาท ตลอดหลักสูตร

10.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ที่เว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th (รายละเอียดหลักฐานการรายงานตัวและวิธีการ ดูจากประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา)

11. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
 • โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ทุนการศึกษา  หรือ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-723-4945 หรือ 080 172 5376 (คุณวิชญดา)

 

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน  :       

 • ในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา  09.00 – 16.00 น.
  ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นอกเวลาราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง