ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

divider

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประเภทบุคคลทั่วไป สำหรับระดับปริญญาโทต่อเอก หรือระดับปริญญาตรีต่อเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • นักศึกษาสามัญ จำนวน 4 ทุน
 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเภทบุคคลทั่วไป สำหรับแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
   • แผน ก1 จำนวน 3 ทุน
 • ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
   • แผน ก1 จำนวน 3 ทุน

** กรณีมีจำนวนทุนในประเภทใดที่มีผู้ได้รับทุนไม่ครบตามจำนวน สามารถนำจำนวนทุน ที่เหลือไปจัดสรรเพิ่มให้กับทุนประเภทอื่นได้ **

จำนวนเงินทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้

 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หรือ เป็นนักศึกษาในหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย
 • ต้องมีผลการเรียน หรือ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครเรียน ดังต่อไปนี้
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี หรือ ต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 1) หรือ SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) อย่างน้อย 1 บทความ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ขอรับทุนที่สมัครเรียนโดยใช้วุฒิปริญญาโท) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับปริญญาตรี หรือ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท หรือ ต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI (Web of Science) อย่างน้อย 1 บทความ
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ขอรับทุนที่สมัครเรียนโดยใช้วุฒิปริญญาตรี) และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกรผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกรตามลำดับ

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

รายละเอียดภาคการศึกษาที่ 1/2565ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ยื่นเอกสารสมัครทุนการศึกษาทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มิถุนายน 2565วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันที่11 มิถุนายน 2565วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2565วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ผู้สมัครยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านทางอีเมล โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาที่ E-mail : witchayada@it.kmitl.ac.th (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา……. พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)
 • ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและกลุ่มเรียนที่สมัครขอรับทุนด้วย
 • ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นที่มีความซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษานี้ ผู้สมัครจะต้องแสดงความประสงค์ที่จะขอสละสิทธิหรือยุติการรับทุนนั้น หากได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับทุนตามประกาศนี้

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript)
 • ผลงานวิจัย (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา ชั้นM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
เบอร์ติดต่อ 080-172-5221 หรือ E-mail : witchayada@it.kmitl.ac.th