โครงสร้างหลักสูตร

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

แบบ 1.1         (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                  48 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด                                                              48 หน่วยกิต

แบบ 1.2         (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                 72 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด                                                             72 หน่วยกิต