แผนการเรียน

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

แบบที่ 1.1       สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
 รวม8

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
  รวม 8

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
  รวม 8

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
  รวม 8

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
  รวม 8

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049101วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS Plan 1.1
8 (0-24-0)
  รวม 8

แบบที่ 1.2       สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
  รวม 9

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06049102วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS Plan 1.2
9 (0-27-0)
 รวม9

หมายเหตุ : สามารถคลิกดูรายละเอียดวิชาได้ที่เลขรหัสวิชา