รายละเอียดอื่น ๆ

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

สถานภาพของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ 2564 กำหนดเปิดสอนเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. หรือ
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ผู้สมัครต้องต้องมีหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 15 หน่วยกิต) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การรับนักศึกษาปริญญาเอก จะต้องยื่นคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ หากผ่านการสอบข้อเขียน จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นอกจากการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้ว นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ประจำคณะฯ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กำหนด ระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ โดยที่การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นกรณีๆ ไป

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันที่-เวลาเปิดสอน : จันทร์ – อาทิตย์ ในเวลาราชการ

ภาคเรียนที่ 1          สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2          มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน            มิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยคณะฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับวิจัยให้กับนักศึกษาทุกคนที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีห้องวิจัยของตนเอง ส่วนกรณีที่นักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษามีห้องวิจัยของตนเองสามารถดำเนินการวิจัยในห้องอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายงานตรงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

กระบวนการประเมินผล

หลักเกณฑ์การให้เกรดให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

การสำเร็จการศึกษา

หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และระเบียบสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยความสามารถทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560