รับเข้าศึกษาต่อปริญญาโท

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.หลักสูตร และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

1.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2565)
1.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2566)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 กลุ่มเรียนในเวลาราชการ สำหรับแผนทำวิจัย (ก1) และ (ก2)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (สามารถส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียน ให้คณะพิจารณาได้ทางอีเมลล์ atcharaphorn@it.kmitl.ac.th หรือ
 • ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้
2.2 กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ (แผน ข)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ
 • ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

3. กำหนดการรับสมัคร

3.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2565)
รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 21 มิถุนายน 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
รายงานตัววันที่ 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนวันที่ 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2565
วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2565
3.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2566)
รายละเอียดรอบที่ 1รอบที่ 2
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จนถึง
วันที่ 9 กันยายน 2565
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
จนถึง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 กันยายน 2565วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2565วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่ 22 กันยายน 2565วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวันที่ 8 ธันวาคม 2565วันที่ 8 ธันวาคม 2565
รายงานตัววันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565วันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565
วันลงทะเบียนเรียนวันที่ 3 ถึง 6 มกราคม 2566วันที่ 3 ถึง 6 มกราคม 2566
วันเปิดภาคเรียนวันที่ 9 มกราคม 2566วันที่ 9 มกราคม 2566

4. วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัคร Online ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

*** ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ***

5.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก 1) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง https://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/
 • ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และส่งมาที่อีเมล atcharaphorn@it.kmitl.ac.th
 • ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :
1. [หนังสือรับรอง]
2. [แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ]
3. [หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน
ธ์]

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

7.  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาน
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , หนังสือรับรอง, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

8.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หากไม่ดำเนินการตามวัน – เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท ตลอดหลักสูตร

10.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ที่เว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th (รายละเอียดหลักฐานการรายงานตัวและวิธีการ ดูจากประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา)

11. ทุนการศึกษา

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ทุนการศึกษา  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-723-4936 หรือ 086 904 1119

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

 • กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :   
  • วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
  • ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :  
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
  • ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง