รับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. หลักสูตรและจำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักศึกษาสามัญ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25  หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา  ที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามตารางข้างล่าง โดยคะแนนดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
 • กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนดังกล่าว
    ผ่านการสอบภาษาอังกฤษจาก ระดับคะแนน
IELTS  3 คะแนนขึ้นไป
TOEFL iBT  32 คะแนนขึ้นไป
TOEFL-ITP 400 คะแนนขึ้นไป
CU-TEP 30 คะแนนขึ้นไป
KMITL-TEP A2 คะแนนขึ้นไป
ตามประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษของแต่ละส่วนงานวิชาการกำหนด
 • สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่อยู่ระหว่างการสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหรือรอผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาดำเนินการติดต่อคุณอัจฉราภรณ์ เดือนกลาง งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ atcharaphorn@it.kmitl.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2723-4936 หรือ 086 904 1119

นักศึกษาทดลองเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดข้างต้นก่อนการสมัคร ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการรับสมัคร หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. กำหนดการรับสมัคร

3.1 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนสิงหาคม 2565)
รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พ.ค.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มิ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 21 มิ.ย. 65
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 11 ก.ค. 65
รายงานตัว วันที่ 11 – 15 ก.ค. 65
วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 26 – 29 ก.ค. 65
วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ส.ค. 65
3.2 ภาคเรียนที่ 2/2565 (เริ่มเรียนประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2566)
รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 1 ส.ค. 65

จนถึง วันที่ 9 ก.ย.65
วันที่ 3 ต.ค.65 จนถึง
วันที่ 11 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ก.ย.65 วันที่ 15 พ.ย. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ก.ย.65 วันที่ 19 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ก.ย.65 วันที่ 24 พ.ย. 65
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร วันที่ 29 พ.ย.65 – 2 ธ.ค. 65 วันที่ 29 พ.ย.65 – 2 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา วันที่ 8 ธ.ค. 65 วันที่ 8 ธ.ค. 65
รายงานตัว วันที่ 8 – 13 ธ.ค. 65 วันที่ 8 – 13 ธ.ค. 65
วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 3 – 6 ม.ค.66 วันที่ 3 – 6 ม.ค.66
วันเปิดภาคเรียน วันที่ 9 ม.ค.66 วันที่ 9 ม.ค.66

4. วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัคร Online ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

5.  การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (ปริญญาเอก) 

หลังจากได้ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครดำเนินการติดต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ ดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง https://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/
 • ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้มายื่นสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และหนังสือรับรอง (Recommendation) ยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), หนังสือรับรอง (Recommendation) และแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และส่งมาที่อีเมล atcharaphorn@it.kmitl.ac.th
 • ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้คำแนะนำในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป  (ผู้สมัครสามารถดำเนินการติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการดำเนินการข้างต้นของคณะก็ได้)

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ ดังนี้

ไฟล์แนบ :
1. [หนังสือรับรอง]
2. [แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ]
3.[หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์]

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

7.  หลักฐานการเข้าสอบสัมภาษณ์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำนาถูกต้อง
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ผลสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกตามรายชื่อที่ระบุ
 • หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , หนังสือรับรอง, แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

8.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หากไม่ดำเนินการตามวัน – เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้ที่ยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วทางสถาบันฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

9. อัตราค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายดังนี้

 • นักศึกษาสามัญ ภาคการศึกษาละ 87,000 บาท ตลอดหลักสูตร
 • นักศึกษาทดลองเรียน ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร

10.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ที่เว็ปไซต์ www.reg.kmitl.ac.th (รายละเอียดหลักฐานการรายงานตัวและวิธีการ ดูจากประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา)

11. ทุนการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสรรทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ดังนี้

 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเอก ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี
 • โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่  ทุนการศึกษา  หรือ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-723-4936 หรือ 086 904 1119

12. วันเวลาและสถานที่จัดการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
ณ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ** โดยอาจมีการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย