งานวิจัย

Research Profile

divider

รศ.ดร.นพพร  โชติกกำธร

Assoc. Prof. Nopporn Chotikakamthorn (nopporn@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Interactive Media and Security Laboratory

งานวิจัย

 1. Multimedia
 2. Human Computer Interaction
 3. Learning Technologies
 4. Multimedia Security and Signal Processing

More information

รศ.ดร.พรฤดี  เนติโสภากุล

Assoc. Prof. Ponrudee Netisopakul (ponrudee@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Knowledge Management and Knowledge Engineering Laboratory

งานวิจัย

 1. Artificial Intelligence
 2. Business Intelligence
 3. Natural Language Processing
 4. Data Analytics
 5. Recommendation Systems
 6. Knowledge Engineering

More information

 • การสร้างข้อความและการสรุปข้อความด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก Automated Text generation and summarization using Deep Neural Network
 • ระบบให้คำแนะนำโดยการทำเหมืองข้อความจากสื่อสังคมออนไลน์ Recommendation using Text Mining from Social Media
 • Factored Machine Translation for Under-Resourced Languages

รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

Assoc. Prof. Chanboon Sathitwiriyawong (chanboon@it.kmitl.ac.th)

Labratory:  Interactive Media and Security Laboratory

งานวิจัย

 1. Computer Network
 2. Network and System Security
 3. Information Systems

More information

ผศ.ดร.อนันตพัฒน์  อนันตชัย

Asst.Prof. Anuntapat Anuntachai (anuntapat@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Intelligence Lab for Cognitive and Business Analytics

งานวิจัย

 1. Embedded System
 2. Image processing & Machine Intelligence

More information

ผศ.ดร.สิริอร วิทยากร

Asst.Prof. Sirion Vittayakorn (sirion@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Passionate Innovation Laboratory

งานวิจัย

 1. Computer vision
 2. Machine learning
 3. Image processing
 4. Gamification

More information

ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

Asst.Prof. Taravichet Titijaroonroj (taravichet@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Image Processing and Deep Learning

งานวิจัย

 1. Digital Image Processing
 2. Image Transformation
 3. Pattern Recognition
 4. Deep Learning

More information

 • การวิเคราะห์ภาพและวีดีโอทางการแพทย์ Medical Image and VDO Analysis
 • การรู้จำอาการป่วยของต้นไม้จากภาพและวิดีโอ Plant Disease Recognition from Image and VDO
 • การตรวจจับต่อมน้ำเหลืองโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันเชิงพื้นที่จากภาพเนื้อเยื่อ (Lymph Node Detection using Region Based Convolutional Neural Networks on Histological image)
 • การวัดความดันโลหิตด้วยวิธีการไม่ล่วงล้ำผู้ป่วย โดยใช้การยกระดับรายละเอียดเชิงการเคลื่อนไหวของวิดีโอทางการแพทย์ ผ่านหลักการวงจรของออยเลอร์ (Noninvasive Blood Pressure Approximation Method Using Eulerian-based Video Magnification for Medical Video)

ผศ.ดร.พรสุรีย์ แจ่มศรี

Asst.Prof. Pornsuree Jamsri (pornsuree@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Passionate Innovation Laboratory

งานวิจัย

 1. Human Computer Interaction
 2. UX/UI
 3. e-learning platform LMS
 4. Computational Thinking, Mixed Reality

More information

 • การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวน   A Game Development to Promote Computational Thinking
 • ระบบการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรกรมือใหม่ A Sufficiency Agriculture Learning Platform for the Development of a New Agriculturist
 • แพลตฟอร์มสะท้อนความคิดตนเองเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นในสมาชิกของครอบครัวต่างวัย A self-reflecting platform for better understanding between intergenerational family members
 • ระบบบันทึกใบเสร็จด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน A Receipt Recording System with Blockchain Technology (KeepSlip)
 • แชทบอทแนะนำการทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเฉพาะบุคคล Food Recommendation for Personalized Diabetes with Chatbot 
 • ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนการชนสิ่งกีดขวางในระดับศรีษะสำหรับบกพร่องทางการมองเห็น UltraSight

ดร. สุพัณณดา โชติพันธ์

Dr. Supannada Chotipant (supannada@it.kmitl.ac.th)

Labratory: Intelligent Embedded Systems Innovation Research Laboratory

งานวิจัย

 1. Semantic Technology
 2. Community Annotation
 3. Intelligent System

More information

 • A System for Research Community Annotation
 • Examining the Critical Success Factors of Startup in Thailand Using Structural
  Equation Model
 • Emotion-Based Music Player

ดร. ประพันธ์ ปวรางกูร

Dr. Praphan Pavarangkoon (praphan@it.kmitl.ac.th)

งานวิจัย

 1. Optical Networking, Software-Defined Network (SDN)
 2. Information-Centric Networking
 3. Internet of things (IoT)
 4. High-Speed Data Transfer Protocol

ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

Dr. Pattanapong Chantamit-O-Pas (Pattanapong@it.kmitl.ac.th)

งานวิจัย

 1. Software Engineering
 2. Health Informatics
 3. Database System

More information

 • Long Short-Term Memory Recurrent Neural Network for Stroke Prediction 
 • Prediction of Stroke using Deep Learning Model
 • Road Traffic Injury Prevention using DBSCAN Algorithm 
 • Sharing receipt and find material by beep learning system
 • Automobile identity  using Deep Learning