กลุ่ม NI

divider

Intelligent Internet and Informatics Laboratory

III Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อทำการศึกษา และวิจัยในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตงานวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการศึกษาโปรโตคอลใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เนตรูปแบบจำลองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เช่น เครือข่ายเคลื่อนที่ไร้สายแบบไม่มีโครงสร้าง (MANETs) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (WSN) เครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์ (P2P) เป็นต้น
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย

Network Performance and Security Laboratory

NPS Lab เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงของเครือข่าย โดยแบ่งแนวทางการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งข้อมูล และการพัฒนาความมั่นคงของเครือข่ายโดยมุ่งเน้นการค้นหาและการจัดการเส้นทางเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ส่งข้อมูลของผู้ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเครือข่าย เฉพาะกิจเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นเครือข่ายไร้สายในอนาคต และอีกแนวทางหนึ่งคือ การเพิ่มความมั่นคงของการค้นหาเส้นทาง และการส่งข้อมูล การตรวจจับและขัดขวางผู้บุกรุก และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการ และการดูแลบริหารจัดการกุญแจ (Keys) สำหรับการรักษาความมั่นคง
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์

Mobile Computing and Sensor Networks Laboratory (MCSN)

Mobile Computing and Sensor Networks (MCSN) research laboratory has been established to conduct theoretical research and prototype development in Information and Communication Technology. Our research interests cover scientific studies and applications in various areas: mobile and pervasive computing, mobile ad hoc network, wireless sensor network, intelligent transportation system, intelligent network and traffic management, and Internet of Things. Research at the laboratory includes projects in crisis communication system, infrastructure-less traffic information system, emergency support system for ambulance and medical services, network management and traffic control system, and autonomous robot-car.
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ:  รศ.ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล, ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต

Internet of Things (IoT Innovation Laboratory) – (II)

ห้องปฏิบัติการสร้างงานนวัตกรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมบนแนวคิด Internet of Things ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ การเกษตร การดำเนินชีวิตประจำวัน และ อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของระบบฝังตัว มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงาน และงานวิจัยประยุกต์ที่นำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบาย และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ:  รศ.ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ