กลุ่ม ISIS

divider

Artificial Intelligence and Intelligent Systems Laboratory

AIIS Lab เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและบุคลากร โดยการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและการประยุกต์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม ปัญญาประดิษฐ์เป็นการเสนอแนวคิด การนำความฉลาด หรือกระบวนการ หรือวิธีการคิด หรือใช้เหตุผลของสิ่งมีชีวิตเพื่อไปสร้างให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีความสามารถมีความฉลาดเช่นเดียวกับมนุษย์ได้สำหรับระบบอัจฉริยะ เป็นสาขาย่อยหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ อาจจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือระบบที่เรียกว่า “อินเทลลิเจนท์เอเจนท์”หรือ“โปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยด้านอื่น ๆ อาทิ งานวิจัยเพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการทางการมองเห็น เช่น การพัฒนาโปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์และการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น กรณีเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: ผศ.ดร. กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช, ผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์, ผศ.ดร. สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์, ผศ.ดร. ธนิศา นุ่มนนท์, อ. ศรีนวล นลินทิพยวงศ์

Computational Intelligence Laboratory

CI Lab เป็นห้องห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีขั้นตอนการคิดและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับมนุษย์โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีต และเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมทางComputational Intelligence เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ หรือแม้กระทั่งทำงานแทนที่มนุษย์
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. อาริต ธรรมโน

Data Mining and Data Exploration Laboratory

DME Lab จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี และบริการสังคมทางด้านดาต้าไมน์นิ่ง (Data Mining) พร้อมทั้งการสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล (Data Exploration) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยที่เทคโนโลยีทางด้านดาต้าไมน์นิ่งนี้ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอาทิเช่น การนำดาต้าไมน์นิ่งมาเป็นเครื่องมือในการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้บริการกับองค์กรเพื่อใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการขององค์กร ให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด และที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญ และขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการทำดาต้าไมน์นิ่งในลักษณะต่างๆ
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดช

Knowledge Management and Knowledge Engineering Laboratory

KMAKE Lab เป็นศูนย์วิจัยและค้นคว้าทางวิศวกรรมองค์ความรู้ และการจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและค้นคว้า ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมองค์ความรู้และการบริหารองค์ความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีการเข้าถึงและการได้มาเทคโนโลยีการจัดระเบียบการจัดเก็บและการกลั่นกรององค์ความรู้เทคโนโลยีการกระจายองค์ความรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการองค์ความรู้และผลกระทบของการจัดการองค์ความรู้กับองค์กรและสังคม ตัวอย่างหัวข้อการวิจัยและค้นคว้า ได้แก่ การสร้างและการค้นพบองค์ความรู้, การจัดระเบียบและการแทนองค์ความรู้, การกระจายและแบ่งปันความรู้,เทคโนโลยีภาษามาตรฐานและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้,ระบบและแบบจำลององค์ความรู้ต่าง ๆ
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล, ผศ.ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ, ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณ

Data Science & Machine Learning Research Laboratory

DSMLR Lab มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรใหม่ ๆ เพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น เคมีสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ การตรวจจับการมอง การวิเคราะห์ข้อความ เป็นต้น ซึ่งมีความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ กับอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา, ผศ.ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล