กลุ่ม MET

divider

Embedded System Research and Development Laboratory

ESRD Lab ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบฝังตัว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบฝังตัวเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในระดับเทคนิคและแอปพลิเคชั่น โดยมุ่งเน้นในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้สามารถสร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาระบบฝังตัวอย่างเป็นกระบวนการและแบบแผนตามกรอบมาตรฐานสากลในอนาคต

เทคโนโลยีระบบฝังตัวได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกรอบตัวเราล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบฝังตัวแทบทั้งสิ้น เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานภายในรถยนต์ เป็นต้น
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: ผศ.ดร. โอฬาร วงศ์วิรัตน์, ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย, ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์, ดร. สุพัณณดา โชติพันธ์

Interactive Media and E-Learning Laboratory

i-ME Lab เป็นห้องวิจัยทางด้านมัลติมีเดียซึ่งทำวิจัยโดยเน้นเพื่อให้การเรียนรู้ และการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านมัลติมีเดียของผู้ใช้เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นภารกิจของ IME ในแง่วิจัยได้แก่ การศึกษาและพัฒนาหลักการปฏิสัมพันธ์ ด้วยสื่อประสมระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆการออกแบบและประยุกต์ใช้ สื่อปฏิสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ การศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคนิคเพื่อ การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์, การศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคนิค ตลอดจนเครื่องมือ เพื่อการสร้างเนื้อหาสื่อประสม สื่อปฏิสัมพันธ์ และ เกมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: รศ.ดร. นพพร โชติกกำธร

Pattern Recognition and Image Processing Laboratory

PRIP Lab เป็นห้องวิจัยที่สนใจในด้านการประมวลผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น หรือค้นหาวัตถุในภาพ หรือ สอนให้คอมพิวเตอร์รู้จำวัตถุในภาพ คล้ายกับมนุษย์ที่มีดวงตา 2 ดวง มองภาพส่งต่อให้สองเรียนรู้ รู้จำวัตถุต่าง ๆ ได้ โดยสรุปในภาพรวม ห้องวิจัยนี้สนใจศึกษาค้นคว้า พยายามทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ รู้ว่าวัตถุต่าง ๆ จากภาพที่ป้อนเป็นอินพุทเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ตาม
อาจารย์ประจำห้องปฎิบัติการ: ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา