หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

       ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

       ชื่อภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science in Business Information Technology   (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

            (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Business Information Technology)

   ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

             (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Business Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดปรัชญา การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจระดับสากล โดยมีหลัก 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (2) แนวคิดและมุมมองเชิงธุรกิจแนวใหม่ (3) ทัศนคติที่เปิดกว้าง การยอมรับและการทำงานในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความเป็นสากล

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
126  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี – หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
– หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้        หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา      ปีละ 20 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

กลุ่มอาชีพที่ 1 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis)

(1) นักวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์เชิงเทคนิค

กลุ่มอาชีพที่ 2 : ระบบระดับองค์กร (Enterprise System, Business Process Improvement)

(1) ที่ปรึกษาด้าน ERP

(2) นักวิเคราะห์ด้าน ERP

(3) ที่ปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

กลุ่มอาชีพที่ 3: การตลาดเชิงดิจิทัล (Digital Marketing)

(1) ผู้สร้างเนื้อหาทางการตลาด (Content Creator)

(2) ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดดิจิทัล

(3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

กลุ่มอาชีพที่ 4: การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UX/UI)

     (1) ผู้ทดสอบการใช้งานและระบบ

     (2) นักวิเคราะห์การใช้งาน

     (3) นักออกแบบ UX/UI

โครงสร้างหลักสูตร

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร 3  หน่วยกิต 3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ     9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90  หน่วยกิต 90  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน 12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต
– กลุ่มพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หน่วยกิต 3  หน่วยกิต
– กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 72  หน่วยกิต 66  หน่วยกิต
– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 24  หน่วยกิต 24  หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  24  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 6  หน่วยกิต* 6  หน่วยกิต*
– กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาที่ 1 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis)
กลุ่มวิชาที่ 2 : ระบบระดับองค์กร (Enterprise System, Business Process      Improvement)
กลุ่มวิชาที่ 3 : การตลาดเชิงดิจิทัล (Digital Marketing)
กลุ่มวิชาที่ 4 : การออกแบบและพัฒน ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UX/UI)
4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก   6  หน่วยกิต
– สหกิจศึกษา   6  หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

*กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ให้เลือกเรียน จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกตามความต้องการความถนัดในวิชาชีพ หรือเลือกรายวิชาเพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

รายวิชา

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต

                   1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                              6  หน่วยกิต

96641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์*
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
96641002 ความฉลาดทางดิจิทัล*
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
96641003 กีฬาและนันทนาการ*
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)

          * การประเมินผลในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)

                   2)  กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร                            9  หน่วยกิต

96644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1*
FOUNDATION ENGLISH 1
3 (3-0-6)
96644008  

96644xxx
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2*
FOUNDATION ENGLISH 2
วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร**
Elective in Language and Communication
3 (3-0-6)  
3 (3-0-6)
หรือ
3 (2-2-5)
   
       
*รายวิชาบังคับเลือกเรียน 2 วิชา(จากกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป) **ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2564) (ภาคผนวก ง)  

                   3)  กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ                              9  หน่วยกิต

96642033

96643021
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3(3-0-6)

3(3-0-6)
96644042 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
3(3-0-6)

                   4)  กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      6  หน่วยกิต

9664xxxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2564) (ภาคผนวก ง)
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
9664xxxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (พ.ศ. 2564) (ภาคผนวก ง)
3(3-0-6) หรือ
3(2-2-5)
     

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                     96  หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต

06036100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036101 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036102

06036103
การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
บูรณาการเทคนิคเชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
INTEGRATION OF STATISTICAL TECHNIQUES FOR BUSINESS
3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  72  หน่วยกิต

– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  24  หน่วยกิต

06036104 องค์กรและการจัดการ
MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS
3(3-0-6)
06036105 บัญชีการเงินสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี
FINANCIAL ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS
3(3-0-6)
06036106 การจัดการข้อมูลธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่
MANAGING BUSINESS INFORMATION AND EMERGING TECHNOLOGIES
3(3-0-6)
06036107 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)
06036108 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06036109 กระบวนการและโมเดลทางธุรกิจ
BUSINESS PROCESSES AND BUSINESS MODEL
3(3-0-6)
06036110 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
3(3-0-6)
06036111 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
3(3-0-6)

– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  24  หน่วยกิต

06036112 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06036113 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN
3(3-0-6)
06036114 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ก
WEB APPLICATION DEVELOPMENT USING FRAMEWORKs
3(2-2-5)
06036115 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM SECURITY
3(3-0-6)
06036116 การตลาดเชิงดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
3(2-2-5)
06036117 อัจฉริยะทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG DATA
3(3-0-6)
06036145 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ 1
PROJECT IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(0-9-0)
06036146 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ 2
PROJECT IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2
3(0-9-0)

– กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  18  หน่วยกิต

06036118 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY
3(2-2-5)
06036119 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
PROGRAMMING FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036120 หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS PRINCIPLES
3(3-0-6)
06036121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)
06036122 การสื่อสารด้วยภาพสำหรับธุรกิจ
VISUAL COMMUNICATION FOR BUSINESS
3(2-2-5)
06036123 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD TECHNOLOGY
3(3-0-6)

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6  หน่วยกิต

06036124 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORK AND CYBERSECURITY
3(3-0-6)
06036125 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)

3)  กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจหรือกลุ่มวิชา  6  หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

06036126 วิศวกรรมความต้องการ
REQUIREMENT ENGINEERING
3(3-0-6)
06036127 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
ADVANCED DATABASE SYSTEMS
3(3-0-6)
06036128 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
MACHINE LEARNING
3(3-0-6)
06036129 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
3(3-0-6)
06036130 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์
OBJECT ORIENTED TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06036131 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
3(2-2-5)
06036132 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1
SPECIAL TOPICS IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(3-0-6)
06036133 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2
SPECIAL TOPICS IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2
3(3-0-6)
06036134 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1
SPECIAL WORKSHOP IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(2-2-5)
06036135 ปฎิบัติการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2
SPECIAL WORKSHOP IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2
3(2-2-5)

– กลุ่มวิชา

 กลุ่มวิชาที่ 1 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analysis)

06036136 กระบวนการอัตโนมัติด้วยโรบอตสำหรับธุรกิจ
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036137 การวิเคราะห์ธุรกิจและการพัฒนาข้อกำหนด
BUSINESS ANALYSIS AND DEVELOPING REQUIREMENTS
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาที่ 2 : ระบบระดับองค์กร (Enterprise System, Business Process Improvement)

06036138 การจัดการความรู้ระดับองค์กร
ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT
3(3-0-6)
06036139 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
3(3-0-6)
06036140 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาที่ 3 : การตลาดเชิงดิจิทัล (Digital Marketing)

06036141 เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการตลาดเชิงดิจิทัล
DIGITAL MARKETING TOOLS AND TECHNIQUES
3(3-0-6)
06036142 การตลาดเชิงดิจิทัลขั้นสูง
ADVANCED DIGITAL MARKETING
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาที่ 4 : การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UX/UI)

06036143 การเก็บความต้องการและสร้างต้นแบบในด้านยูเอ็กซ์ยูไอ
UX/UI REQUIREMENT AND PROTOTYPING
3(3-0-6)
06036144 การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้
EVALUATING USER INTERFACE
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ง. หมวดวิชาสหกิจศึกษา  6  หน่วยกิต

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาต่อไปนี้ได้ กำหนดระยะเวลาในการฝึกอาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนำมาทดแทนวิชาโครงงาน 1 และ

โครงงาน 2 ตามความเห็นชอบของคณะฯ

06036147 สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION
6(0-35-0)
06036148 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION
6(0-35-0)

        หมายเหตุ นักศึกษาต้องได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036101 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036118 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY
3(2-2-5)
96641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
96641003 กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)
96644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3(3-0-6)
96644042 กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
  3(3-0-6)  
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036102 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036109 กระบวนการและโมเดลทางธุรกิจ
BUSINESS PROCESSES AND BUSINESS MODEL
3(3-0-6)
06036119 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
PROGRAMMING FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036125

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)

96641002 ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
96644008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036103 บูรณาการเทคนิคเชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
INTEGRATION OF STATISTICAL TECHNIQUES FOR BUSINESS
3(3-0-6)

06036104 องค์กรและการจัดการ
MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS
3(3-0-6)
06036105 บัญชีการเงินสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี
FINANCIAL ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS
3(3-0-6)
06036117 อัจฉริยะทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG DATA
3(3-0-6)
06036120 หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS PRINCIPLES
3(3-0-6)
06036122 การสื่อสารด้วยภาพสำหรับธุรกิจ
VISUAL COMMUNICATION FOR BUSINESS
3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036108 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06036111 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036112 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06036113 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN
3(3-0-6)
06036124

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORK AND CYBERSECURITY
3(3-0-6)

9664xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ 1
GE ELECTIVE COURSE REQUIREMENT 1
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036107 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)
06036110 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
3(3-0-6)
06036114 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ก
WEB APPLICATION DEVELOPMENT USING FRAMEWORKS
3(2-2-5)
06036121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)
06036123 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD TECHNOLOGY
3(3-0-6)
96644xxx วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3 (3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036106

การจัดการข้อมูลธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่
MANAGING BUSINESS INFORMATION AND EMERGING TECHNOLOGIES
3(3-0-6)

06036116 การตลาดเชิงดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
3(2-2-5)
06036145 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ 1
PROJECT IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1
3(0-9-0)

96643021
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036115 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM SECURITY
3(3-0-6)
06036146 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ 2
PROJECT IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2
3(0-9-0)

96642033
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
3(3-0-6)

9664xxxx
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ 2
GE ELECTIVE COURSE REQUIREMENT 2
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1 หรือ
กลุ่มวิชาที่ 1-4
ELECTIVE COURSE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1 OR COURSE GROUP 1-4
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)
06036xxx


วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2 หรือ
กลุ่มวิชาที่ 1-4
ELECTIVE COURSE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2 OR COURSE GROUP 1-4
3(3-0-6)  หรือ 3(2-2-5)
Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
FREE ELECTIVE COURSE 1
3(3-0-6)
Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            126            หน่วยกิต

 

แผนการศึกษาสำหรับโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036101 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ
MATHEMATICS FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036118 การแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
PROBLEM SOLVING IN INFORMATION TECHNOLOGY
3(2-2-5)
96641001 โรงเรียนสร้างเสน่ห์
CHARM SCHOOL
2(1-2-3)
96641003 กีฬาและนันทนาการ
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
1(0-3-2)
96644007 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1
3(3-0-6)
96644042 กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036102 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
STATISTICAL ANALYSIS FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036109 กระบวนการและโมเดลทางธุรกิจ
BUSINESS PROCESSES AND BUSINESS MODEL
3(3-0-6)
06036119 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
PROGRAMMING FUNDAMENTALS
3(2-2-5)
06036125

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEM
3(2-2-5)

96644008 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2
3(3-0-6)
96641002 ความฉลาดทางดิจิทัล
DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT
3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036103 บูรณาการเทคนิคเชิงสถิติสำหรับธุรกิจ
INTEGRATION OF STATISTICAL TECHNIQUES FOR BUSINESS
3(3-0-6)

06036104 องค์กรและการจัดการ
MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS
3(3-0-6)
06036105 บัญชีการเงินสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี
FINANCIAL ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS
3(3-0-6)
06036117 อัจฉริยะทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
BUSINESS INTELLIGENCE AND BIG DATA
3(3-0-6)
06036120 หลักการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS PRINCIPLES
3(3-0-6)
06036122 การสื่อสารด้วยภาพสำหรับธุรกิจ
VISUAL COMMUNICATION FOR BUSINESS
3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036108 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
3(3-0-6)
06036111 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS
3(3-0-6)
06036112 แนวคิดระบบฐานข้อมูล
DATABASE SYSTEM CONCEPTS
3(2-2-5)
06036113 การออกแบบส่วนต่อประสานกับมนุษย์
HUMAN INTERFACE DESIGN
3(3-0-6)
06036124

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORK AND CYBERSECURITY
3(3-0-6)


9664xxxx
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ 1
GE ELECTIVE COURSE REQUIREMENT 1

3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036107 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT
3(3-0-6)
06036110 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
3(3-0-6)
06036114 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เฟรมเวิร์ก
WEB APPLICATION DEVELOPMENT USING FRAMEWORKS
3(2-2-5)
06036121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3(3-0-6)
06036123 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
CLOUD TECHNOLOGY
3(3-0-6)
96644xxx วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร
ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION
3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036106

การจัดการข้อมูลธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดใหม่
MANAGING BUSINESS INFORMATION AND EMERGING TECHNOLOGIES
3(3-0-6)

06036116 การตลาดเชิงดิจิทัล
DIGITAL MARKETING
3(2-2-5)

96643021
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
ผู้ประกอบการสมัยใหม่
MODERN ENTREPRENEURS
3(3-0-6)
06036xxx


วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1 หรือ
กลุ่มวิชาที่ 1-4
ELECTIVE COURSE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 1 OR COURSE GROUP 1-4
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)


xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 FREE ELECTIVE COURSE 1 3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036115 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
INFORMATION SYSTEM SECURITY
3(3-0-6)

96642033
กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ*
กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่
LAW FOR NEW GENERATION
3(3-0-6)
06036xxx


วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2 หรือ
กลุ่มวิชาที่ 1-4
ELECTIVE COURSE IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY 2 OR COURSE GROUP 1-4
3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)


xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
FREE ELECTIVE COURSE 2
3(3-0-6)

9664xxxx
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรนานาชาติ 2
GE ELECTIVE COURSE REQUIREMENT 2
3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06036147
หรือ
สหกิจศึกษา
COOPERATIVE EDUCATION
6(0-35-0)
06036148 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION
 
รวม 6 หน่วยกิต

                       รวมตลอดหลักสูตร                            126            หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เริ่มใช้กับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับและประกาศการคัดเลือกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้า ศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ดูรายละเอียด การรับสมัคร ได้ที่นี่

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลา โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

มีภาคฤดูร้อน (ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการเป็นกรณี ๆ ไป)

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน – เวลา ราชการปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1        เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่        เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน                  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแต่ละหลักสูตรและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4.00 แต้มระดับคะแนน
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ