คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ TCAS 63 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (Business Information Technology – International Program)

จำนวน 10 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

สอบถามโทร. 0 2723 4939