ปริญญาตรี

รับตรงอิสระ

divider

TCAS รอบ 5 :การรับตรงแบบอิสระ 

หลักสูตรที่เปิดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวน     10  คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์
  • ผลการสอบ SAT I
  • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
  • ACT (Math section)
  • AP test for a mathematical subject
  • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
  • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
  • IB-Diploma for a mathematical subject
  • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
  • Gaokao score of Mathematics
  • PAT1 
  • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ 

3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • TOEFL (iBT – Internet-based test)
  • TOEFL (ITP or paper-based test)
  • IELTS
  • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
  • Gaokao score of English Language
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • GAT (Part 2)
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

4. ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงิน9 – 15 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ตรวจสอบรายชื่อ]17 มิถุนายน 2563
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์19 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และรายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ตรวจสอบรายชื่อ]23 มิถุนายน 2563
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน24 – 25 มิถุนายน 2563

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
 2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
 3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์
 4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
 7. ประวัติส่วนตัว (Resume)
  ** ส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ E-mail : Rattana@it.kmitl.ac.th (ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต [คลิกเพื่อสมัคร]
 2. ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท

วิธีการคัดเลือก

 1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 2. พิจารณาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4939

รายละเอียดเพิ่มเติม