ปริญญาตรี

รับตรงอิสระ

divider

TCAS รอบ 4 : รับตรงอิสระ 

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวน     10 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สมัครเป็นนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ: กรณีจบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ช่วงการสอบคะแนนรวมคะแนนรายวิชา
ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560ไม่น้อยกว่า 2,250ไม่น้อยกว่า 410
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560ไม่กำหนดไม่น้อกว่า 145

2. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 • มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์
  • ผลการสอบ SAT I
  • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
  • ACT (Math section)
  • AP test for a mathematical subject
  • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
  • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
  • IB-Diploma for a mathematical subject
  • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
  • Gaokao score of Mathematics
  • PAT1 
  • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ  หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • TOEFL (iBT – Internet-based test)
  • TOEFL (ITP or paper-based test)
  • IELTS
  • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
  • Gaokao score of English Language
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • GAT (Part 2)
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ หรือ
 • มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

4. ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

5. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

7. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

8. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

9. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต และชำระเงินวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัครสอบวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 5 มิถุนายน 2565
นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. Clearing-Houseวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565
สจล. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นักเรียนผ่าน Clearing House ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
 1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • ยกเว้นผู้สมัครชาวต่างชาติไม่มีค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
 • สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์
 • สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)
ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ E-mail: atcharaphorn@it.kmitl.ac.th
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

วิธีการคัดเลือก

 1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 2. พิจารณาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ติดต่อสอบถาม