📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปิดรับนักศึกษใหม่ทั้งในกลุ่มเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

📍 กลุ่มเรียนในเวลาราชการ
สำหรับแผนทำวิจัย (ก1) และ (ก2)

📍 กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
โดยแบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management: ITM)
2. แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล  (Data Technology and Innovation: DTI)*

*แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล  (Data Technology and Innovation: DTI) เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ ของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูล ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียด โทร. 089 699 7880
อีเมล: atcdept_graduate@it.kmitl.ac.th หรือ atcharaphorn@it.kmitl.ac.th