คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 .. TCAS 63 รอบที่ 2 (โควตา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ก.พ. 2563

หลักสูตรที่เปิดรับ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
    (Information Technology: IT)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
    (Data Science and Business Analytics: DSBA)