ปริญญาตรี

โควตา

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวนรับ 70 คน
 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • จำนวนรับ 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยจังหวัดดังนี้
  • กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ประทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด หรือ
 • โรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ผู้สมัครต้องมีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างน้อย หรือ
  • เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
  • เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 – 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 2 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
  • เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

2.3 มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 ความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.5 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

2.6 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.7 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.8 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการวัน/เดือน/ปี
– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
– ชำระเงินค่าสมัครสอบ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน2 มีนาคม 2563
– สอบข้อเขียน8 มีนาคม 2563
– ประกาศผลคะแนนสอบ GAT-PAT 1 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์3 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.
– สอบสัมภาษณ์8 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ ทปอ.22 เมษายน 2563
– ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)22 – 23 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS27 เมษายน 2563
– รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

*** เมื่อผู้สมัครได้ผลคะแนนสอบ GAT-PAT (ประกาศผลในวันที่ 1 เมษายน 2563) ให้ผู้สมัครกรอกผลคะแนน GAT และ PAT1 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ (โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดนำมากรอก) ได้ที่ https://forms.gle/BSdpajuWYF9eYe219  (ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.)  หากผู้สมัครไม่กรอกผลคะแนนการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

5. เอกสารประกอบการสมัคร (ให้นำมาในวันสอบข้อเขียน)

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 2. สำเนาผลคะแนน GAT – PAT1
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 1. คะแนนการสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
  • ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 คะแนน
  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking Skills) 54 คะแนน
  • รวมคะแนนการสอบข้อเขียน 100 คะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. คะแนนสอบ GAT – PAT1  โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้
ค่าน้ำหนัก (%)
ลำดับที่คณะ/สาขาวิชาGAT ความถนัดทั่วไปPAT1 คณิตศาสตร์
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40% 60%

7. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

11. ติดต่อสอบถาม

 • ระบบการรับสมัครได้ที่  สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8000 ต่อ 3203,3205
 • รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่  หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-723-4943