ปริญญาตรี

โควตา

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวนรับ 80 คน
 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • จำนวนรับ 30 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนดังต่อไปนี้

 • โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง เป็นนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยจังหวัดดังนี้
  • กรุงเทพมหานคร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว หรือ
 • โควตาโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ (MOU) เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ (MOU) ตามรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย
 • โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ผู้สมัครต้องมีผลงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ เป็นอย่างน้อย หรือ
  • เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
  • เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 – 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน 2 สาขาวิชาดังนี้คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
  • เป็นผู้ได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.ใน 2 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • โควตานักเรียนพิการ
  • ประเภทความพิการ
   • มีความพิการทางร่างกาย/ความเคลื่อนไหว แต่ไม่พิการทางการมองเห็นและการฟัง สามารถใช้มือทั้งสอบข้างหยิบจับอุปกรณ์การเรียนได้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม
  • จำนวนรับ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน
   • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวน 1 คน

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

2.3 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4 มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.5 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

2.6 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.7 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.8 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
– ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
– ยื่นคะแนน GAT/PAT1 และเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing Houseวันที่ 27 เมษายน 2565
– นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. Clearing House วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
– สจล. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
– นักเรียนผ่าน Clearing House ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565

4. การรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง

 1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

5. เอกสารประกอบการสมัคร

5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5.3 สำเนาผลคะแนน GAT -PAT1 (ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมากรอก)
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีสมัครโควตานักเรียนพิการ)
5.5 ผลงาน (กรณีสมัครโควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ)
5.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

** ให้ผู้สมัครอัพโหลดคะแนน GAT และ PAT1 และเอกสารการประกอบการสมัครที่ Google Form
https://forms.gle/rzDzKP58v3p7azk57 **

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก คือ คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 10 คะแนน
 2. ผลสอบ GAT – PAT1 จำนวน 90 คะแนน โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้
ค่าน้ำหนัก (%)
ลำดับที่คณะ/สาขาวิชาGAT ความถนัดทั่วไปPAT1 คณิตศาสตร์
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 50% 50%

** ให้ผู้สมัครกรอกผลคะแนน GAT และ PAT1 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดนำมากรอก **

7. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

11. ติดต่อสอบถาม

 • ระบบการรับสมัครได้ที่  สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8000 ต่อ 3203,3205
 • รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่  หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 086 904 1119


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 Direct Admission2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)      

 • จำนวนรับ   5   คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1  ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สมัครเป็นนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: กรณีจบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

ช่วงการสอบ คะแนนรวม คะแนนรายวิชา
ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 2,250 ไม่น้อยกว่า 410
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ไม่กำหนด ไม่น้อยกว่า 145


2.2  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

2.2.1    มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

 • มีผลการสอบ SAT I
 • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
 • ACT (Math section)
 • AP test for a mathematical subject
 • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
 • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
 • IB-Diploma for a mathematical subject
 • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
 • Gaokao score of Mathematics
 • PAT1 
 • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือ

2.2.2    มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.3.1    ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • TOEFL (iBT – Internet-based test)
 • TOEFL (ITP or paper-based test)
 • IELTS
 • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
 • Gaokao score of English Language
 • CU-TEP
 • TU-GET
 • GAT (Part 2)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ หรือ

2.3.2    มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

2.5  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.6  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.7  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

2.8  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.9  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 8 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing Houseวันที่ 27 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ผ่านระบบของสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565
สจล. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้ที่ผ่าน Clearing House แล้วยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565

4. วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
 1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • ยกเว้นผู้สมัครชาวต่างชาติไม่มีค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

5. เอกสารประกอบการพิจารณา

5.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร
5.2  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
5.3  สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
5.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (ถ้ามี)
5.6 สำเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์
5.7 สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5.8 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)

** ให้ผู้สมัครอัพโหลเอกสารการประกอบการสมัครที่ Google Form ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
https://forms.gle/U3xGFvZDyNTGyJDt6**

 • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
 • ผลการตัดสินและพิจารณษคัดเลือกผู้สมัครโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6. วิธีการคัดเลือก

 1. การสัมภาษณ์ และ
 2. ผลการสอบตามข้อ 2.2 และ 2.3

7. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

 • ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ