ปริญญาตรี

โควต้า

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวนรับ 70 คน
 2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • จำนวนรับ 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในโรงเรียนดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
   โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยจังหวัดดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ประทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด หรือ
  2. โรงเรียนที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   จำนวน 146 โรงเรียน ดังนี้
   1. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
   2. โรงเรียนประชานิเวศน์
   3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
   4. โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)
   5. โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
   6. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
   7. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
   8. PAN-ASIA international school
   9. โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
   10. โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์
   11. โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีลาดพร้าว
   12. โรงเรียนโชติมาวิชาชีพบางเขน
   13. สถาบันการบินเอเชีย
   14. สถาบันดนตรียามาฮ่าเอ็นโพเรียม
   15. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
   16. โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
   17. โรงเรียนมารีวิทย์
   18. โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
   19. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
   20. รงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
   21. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
   22. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
   23. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
   24. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
   25. โรงเรียนราชดำริ
   26. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
   27. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
   28. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
   29. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
   30. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
   31. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
   32. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
   33. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
   34. โรงเรียนบางกะปิ
   35. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
   36. โรงเรียนมหรรณพาราม
   37. โรงเรียนมักกะสันพิทยา
   38. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
   39. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
   40. โรงเรียนวัดราชบพิธ
   41. โรงเรียนศรีพฤฒา
   42. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   43. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
   44. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   45. โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   46. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
   47. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
   48. โรงเรียนทวีธาภิเศก
   49. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
   50. โรงเรียนธิดาแม่พระ
   51. โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
   52. โรงเรียนปัญญาวรคุณ
   53. โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
   54. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยา
   55. โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
   56. โรงเรียนเพรักษ์มาตาวิทยา
   57. โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม
   58. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
   59. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
   60. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
   61. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
   62. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
   63. โรงเรียนปากเกร็ด
   64. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   65. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
   66. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
   67. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
   68. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
   69. โรงเรียนสมุทรปราการ
   70. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
   71. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
   72. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
   73. โรงเรียนสตรีระนอง
   74. โรงเรียนสาธิตบางนา
   75. โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
   76. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
   77. โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   78. โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
   79. โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
   80. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
   81. โรงเรียนสารวิทยา
   82. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   83. โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
   84. โรงเรียนศรียาภัย
   85. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1″
   86. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
   87. โรงเรียนชลกันยานุกูล
   88. โรงเรียนดัดดรุณี
   89. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
   90. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
   91. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
   92. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
   93. โรงเรียนหอวัง
   94. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   95. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
   96. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   97. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
   98. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
   99. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
   100. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
   101. โรงเรียนเทพศิรินทร์
   102. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
   103. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
   104. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
   105. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
   106. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
   107. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
   108. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
   109. โรงเรียนอุดมศึกษา
   110. โรงเรียนวาวีวิทยาคม
   111. สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
   112. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2
   113. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
   114. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
   115. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
   116. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
   117. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
   118. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
   119. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
   120. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
   121. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
   122. โรงเรียนบางบัวทอง
   123. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
   124. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   125. โรงเรียนราษฏร์นิยม
   126. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
   127. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
   128. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
   129. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
   130. โรงเรียนพานพิทยาคม
   131. โรงเรียนนิรมลชุมพร
   132. โรงเรียนศึกษานารี
   133. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
   134. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
   135. โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   136. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
   137. โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง
   138. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
   139. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
   140. โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
   141. โรงเรียนปัญจดี
   142. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
   143. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
   144. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
   145. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
   146. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 3. มีผลคะแนน GAT – PAT1 (GAT = 40% และ PAT1 = 60%)
 4. มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ
 7. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 8. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
 9. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

หมายเหตุ: หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์มิให้เข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้แล้วก็ตาม

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการวัน/เดือน/ปี
– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS6 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
– ชำระเงินค่าสมัครสอบ6 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอประกาศ
– สอบข้อเขียนรอประกาศ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอประกาศ
– สอบสัมภาษณ์รอประกาศ
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ ทปอ.22 เมษายน 2563
– ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)22-23 เมษายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS27 เมษายน 2563
– รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

5เอกสารประกอบการสมัคร (ให้นำมาในวันสอบข้อเขียน)

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น (GPAX) มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 2. สำเนาผลคะแนน GAT – PAT1
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 1. คะแนนการสอบข้อเขียนความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
  • ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 คะแนน
  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ (Computational Thinking Skills) 54 คะแนน
  • รวมคะแนนการสอบข้อเขียน 100 คะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. คะแนนสอบ GAT – PAT1  โดยมีองค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนัก ดังนี้
ค่าน้ำหนัก (%)
ลำดับที่คณะ/สาขาวิชาGAT ความถนัดทั่วไปPAT1 คณิตศาสตร์
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 40% 60%

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ