TCAS 63 รอบที่ 1 : Portfolio

TCAS 63 รอบแรกกำลังจะเริ่มแล้ว!!!!

ใกล้เข้ามาทุกที กับการเปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบแรก (Portfolio) น้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อไอที เตรียมตัวกันให้พร้อม….

การรับสมัคร TCAS 63 รอบแรก (Portfolio) ของคณะไอทีลาดกระบัง จะเปิดรับสมัครใน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (Information Technology: IT)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
    (Data Science and Business Analytics: DSBA)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
    (Business Information Technology: BIT) (International Program)

รับสมัครในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4937 และ 0 2723 4943