TCAS 2567

รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

divider

!! สำคัญ !! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ดังนี้

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

เปิดรับ 2 ประเภทโครงการ ดังนี้

1. ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  60 คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  20 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวนรับ  5 คน

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  20  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  10 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวนรับ  5 คน

*** ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 ลำดับสาขาวิชา ตามประเภทโครงการที่สมัคร ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป
1.ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ: กรณีใช้วุฒิ GED ในการสมัคร
– ต้องจบหลักสูตร GED แล้วเท่านั้น 
– ผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

 • ช่วงการสอบ : ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 I คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า 410
 • ช่วงการสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่กำหนด I คะแนนรายวิชาไม่น้อกว่า 145

2.เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะประเภทโครงการ

1.ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา หรือ ประเทศใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเข้าร่วมรอบนำเสนอผลงานขึ้นไป หรือ

  • เป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมหรือเข้าค่ายอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลงานด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประเทศ หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ
  • มีคะแนนการทดสอบระดับชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Thailand Challenge) รอบที่ 2 ตั้งแต่ 60 คะแนน หรือ
  • เป็นผู้มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง โดยมีใบรับรองการใช้ประโยชน์ หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าร่วมแข่งขันโครงการสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer) โดยผ่านเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติงาน ระดับ 2

กำหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  วันที่ 1 ต.ค-20 ธ.ค.66

ผู้สมัครส่งเอกสารและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)โดยอัปโหลดที่ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

ผู้สมัครส่งผลคะแนน TGAT/TPAT โดยอัปโหลดเอกสารที่ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

ภายในวันที่ 27 ธ.ค.2566

วันที่ 7-9 ม.ค.2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 16 ม.ค.2567

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 20 ม.ค.2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 25 ม.ค.2567
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 6-7 ก.พ.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 ก.พ.2567
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 19-26 ก.พ.2567

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
  1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้ว และระบบการสมัครขึ้นสถานะ “ชำระเงินแล้ว” ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เอกสาร รวมทั้งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เว็บไซต์ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
 • ผลคะแนน TGAT/TPAT 3
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)
 • กรณีใช้วุฒิ GED ในการสมัคร ต้องมีใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate) และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate) จากระบบเทียบวุฒิการศึกษา (High School Certificate Equivalency System )

การคัดเลือก

 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • คะแนน TGAT/TPAT3
 • สอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ติดต่อสอบถาม

 • ระบบการรับสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
 • รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 086 904 1119 หรือ 02 723 4942

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม