ปริญญาตรี

แฟ้มสะสมผลงาน

divider

 สาขา IT และ DSBA สาขา BIT

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 จำนวนรับ          40    คน
1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ      จำนวนรับ          15    คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
3. มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ
7. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
9. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
– รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th 1 – 15 ธันวาคม 2561
– ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 – 15 ธันวาคม 2561
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS รอแจ้งกำหนดการ
– ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ รอแจ้งกำหนดการ
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผ่านระบของ ทปอ 28 มกราคม 2562
– ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 30-31 มกราคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 5 กุมภาพันธุ์ 2562
– รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 8-11 กุมภาพันธุ์ 2562

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.thและชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

5เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบและอัพโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ www.it.kmitl.ac.th พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (รูปแบบไฟล์ .PDF) ดังนี้

5.1 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)  โดยแสดงผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ) และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPAตามกลุ่มสาระ)

5.2 หลักฐานการแสดงลำดับของผลการเรียนที่แสดงด้วยค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน หรือสายการเรียนเดียวกัน ซึ่งออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

5.6.1 เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ทำไม ผม/ดิฉัน จึงเหมาะกับอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนในสาขาที่สมัคร
5.6.2 หลักฐานแสดงการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ รางวัลการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
5.6.3 หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
5.6.4 หลักฐานแสดงการเข้าอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
5.6.5 สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5.6.6 หลักฐานแสดงผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ให้นำแฟ้มสะสมผลงานฉบับจริงและสำเนาแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ชุด มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

หมายเหตุ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

6.1  คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
6.1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลลำดับการเรียนของผู้สมัครเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน
6.1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
6.1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPAตามกลุ่มสาระ)

รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คะแนน

6.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน

6.3 คะแนนการทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
6.3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
6.3.2 ทักษะการลำดับขั้นตอนและการเขียนผังงาน (Flowchart)
รวมคะแนนการทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คะแนน

6.4 คะแนนการสอบสัมภาษณ์การนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย
6.4.1 บุคลิกภาพและทัศนคติ
6.4.2 ความเข้าใจงานและการนำเสนองานตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน
รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 10 คะแนน

6.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากข้อ 6.1 ถึง 6.2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน และข้อ 6.1 ถึง 6.4 รวมกันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน  จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

6.6 ในกรณีที่ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร

6.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผู้สมัครตามจำนวนโดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากข้อ 6.1 ถึง 6.4 จากรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และอาจประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนหนึ่ง

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์
ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

8. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing Houseและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.thและชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

9.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รอบที่ 1 Portfolio  รับพิจารณาผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ    10   คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

2.2  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.2.1 มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์

1. มีผลการสอบ SAT I
2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
3. ACT (Math section)
4. AP test for a mathematical subject
5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject
6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
7. IB-Diploma for a mathematical subject
8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
9. Gaokao score of Mathematics
10. ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ

หรือ

2.2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.3.1 ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. TOEFL (iBT – Internet-based test)
2. TOEFL (ITP or paper-based test)
3. IELTS
4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
5. Gaokao score of English Language
6. CU-TEP
7. TU-GET
8. GAT (Part 2)
9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ

หรือ

2.3.2  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
2.5  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.6  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
2.7  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ
2.8 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
2.9 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1  ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
3.2  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุ
3.3  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่
3.5  หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัครจำนวน 2 ฉบับ
3.6  ประวัติส่วนตัว (Resume)

3.7  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) บันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ .pdf เพื่ออัพโหลดขึ้นเวบไซต์ และนำแฟ้มสะสมผลงานจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
– รับสมัครทาง http://bit.it.kmitl.ac.th 1 – 15 ธันวาคม 2561
– ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร 1 – 15 ธันวาคม 2561
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์ รอแจ้งกำหนดการ
– สถาบันจัดสอบความสามารถเฉพาะทางและสอบสัมภาษณ์ รอแจ้งกำหนดการ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง http://bit.it.kmitl.ac.th รอแจ้งกำหนดการ
– นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 30-31 มกราคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 5 กุมภาพันธุ์ 2562
– รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 8-11 กุมภาพันธุ์ 2562

หมายเหตุ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

5. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน http://bit.it.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์  ทุกสาขาทั่วประเทศ   อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท   โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

6. วิธีการคัดเลือก

6.1 การสัมภาษณ์ และ

6.2 ผลการสอบตามข้อ 2.2 และ 2.3

7. การประกาศผู้มีสิทธิ์ Clearing House

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสถาบันฯ จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ClearingHouse ที่  http://bit.it.kmitl.ac.th

8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ รอแจ้งกำหนดการ เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

9. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th  และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตังทางอินเตอร์เนตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยินยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

10. การตัดสิทธิ์

10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

10.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

10.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

11. ทุนการศึกษา

11.1 ทุนสำหรับนักศึกษาปกติ

11.1.1 จำนวนทุน เงินทุน และระยะเวลาการให้ทุน

11.1.1.1 จำนวนทุน 2 ทุน ต่อ ปีการศึกษา
11.1.1.2 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรนานาชาติที่เข้าศึกษา
11.1.1.3 ระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 4 ปี โดยให้มีการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อการรับทุนต่อ

11.1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน
11.1.2.1 มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 2.1, 2.4 ,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, และ 2.9
11.1.2.2 มีทักษะคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. คะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 หรือ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  หรือ
2. ได้รับคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

Test Required Score
SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

600

ACT (Math section)

24

AP test for a mathematical subject

4

A-Level or AS-Level for a mathematical subject

B

O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

A

IB-Diploma for a mathematical subject

5

NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

(M) erit

Gaokao score of Mathematics

90 (out of 150)

PAT 1

100

11.1.2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

Test Required Score
TOEFL (iBT – Internet-based test)

61

TOEFL (ITP or paper-based test)

500

IELTS

5.5

Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE

160

Gaokao score of English Language

90 (out of 150)

GAT (Part2)

80

หรือ

2.  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

11.1.3 หลักฐานการสมัครขอรับทุน

11.1.3.1 ใบสมัครที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี จำนวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.)
11.1.3.2 สำเนา Transcript  แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11.1.3.3 Letter of recommendation จำนวน 1 ฉบับ
11.1.3.4 ผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10.2.1.2 และ 10.2.1.3
11.1.3.5 Passport หรือ ID Card หรือหลักฐานแสดงตัวตน
11.1.3.6 Portfolio ระบุรายละเอียดผลงาน (ถ้ามี)

11.2 เงื่อนไขการรับทุน

ผู้ที่ได้รับทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนต่อไปนี้

11.2.1ต้องมีผลการเรียน (GPS) ภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษาที่ 1ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนประจำภาคการศึกษา ให้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
11.2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
11.2.3 ต้องไม่มีรายวิชาใดได้ F ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
11.2.4 มีความประพฤติดี และไม่เคยผ่าฝืนวินัยนักศึกษา
11.2.5 ในระหว่างที่รับทุนต้องมีภาระงานเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่คณะกำหนดหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ