TCAS 2565

รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

divider

 สาขา IT และ DSBA สาขา BIT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 2565 รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใน 3 หลักสูตร ดังนี้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (BIT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)

เปิดรับ 2 ประเภทโครงการ ดังนี้

1. ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  15  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  5 คน

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  15  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  5 คน

*** ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 ลำดับสาขาวิชา ตามประเภทโครงการที่สมัคร ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา หรือ ประเทศใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยเข้าร่วมรอบนำเสนอผลงานขึ้นไป หรือ

  • เป็นนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมหรือเข้าค่ายอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

  หมายเหตุ: กรณีใช้วุฒิ GED ในการสมัคร

  • สมัครได้เฉพาะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น
  • ต้องจบการศึกษาหลักสูตร GED แล้วเท่านั้น

  • ผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้

   • ช่วงการสอบ : ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 I คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า 410
   • ช่วงการสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่กำหนด I คะแนนรายวิชาไม่น้อกว่า 145
 • มีผลงานด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประเทศ หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ
  • มีคะแนนการทดสอบระดับชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Thailand Challenge) รอบที่ 2 ตั้งแต่ 60 คะแนน หรือ
  • เป็นผู้มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 1 พ.ย.-20 ธ.ค.64
อัพโหลดไฟล์เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/ วันที่ 1 พ.ย.-22 ธ.ค.64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 ม.ค.65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ม.ค.65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 28 ม.ค.65
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 7-8 ก.พ.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 ก.พ.65
ผู้ที่ผ่าน Clearing House แล้วยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 17-23 ก.พ.65

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
  1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้ว และระบบการสมัครขึ้นสถานะ “ชำระเงินแล้ว” ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เอกสาร รวมทั้งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เว็บไซต์ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร 
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ) และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม Click


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  TCAS 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  รับพิจารณาผู้สมัครทั่วไป และผู้ที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ

หมายเหตุ: กรณีจบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 • ช่วงการสอบ : ก่อนเดือนพฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 I คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่า 410
 • ช่วงการสอบ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 I คะแนนรวมไม่กำหนด I คะแนนรายวิชาไม่น้อกว่า 145

2. เป็นนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
3. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์

 • มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ผลการสอบ SAT I
  • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
  • ACT (Math section)
  • AP test for a mathematical subject
  • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
  • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
  • IB-Diploma for a mathematical subject
  • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
  • Gaokao score of Mathematics
  • PAT1
  • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ
   หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

4.  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • TOEFL (iBT – Internet-based test)
  • TOEFL (ITP or Paper-based test)
  • IELTS
  • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
  • Gaokao score of English Language
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • GAT (Part 2)
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
   หรือ
 • มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

5. ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
6. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ
9. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
10. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 1 พ.ย.-20 ธ.ค. 64
อัปโหลดไฟล์เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/ วันที่ 1 พ.ย.-22 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 ม.ค. 65
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House วันที่ 28 ม.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 7-8 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 14 ก.พ. 65
ผู้ที่ผ่าน Clearing House แล้วยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 17-23 ก.พ. 65

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ในอัตราค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
  1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • ผู้สมัครชาวต่างชาติไม่มีค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้ว และระบบการสมัครขึ้นสถานะ “ชำระเงินแล้ว” ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เอกสาร รวมทั้งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เว็บไซต์ https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร

 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

 •  สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (ถ้ามี)

 • สำเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์

 • สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)

วิธีการคัดเลือก

 • การสัมภาษณ์
 • ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

*****ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*****

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

ติดต่อสอบถาม

 • ระบบการรับสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
 • รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 086 904 1119