TCAS 63

รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

divider

 สาขา IT และ DSBA สาขา BIT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS 63 รอบที่ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใน 3 หลักสูตร ดังนี้
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (BIT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (DSBA)

เปิดรับป็น 2 ประเภทโครงการ ดังนี้

1. ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  10  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  5 คน

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ  10  คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จำนวนรับ  5 คน

*** ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 ลำดับสาขาวิชา ตามประเภทโครงการที่สมัคร ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.00 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของแผนการเรียนหรือสาขาวิชาในชั้นปีที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
จำนวนนักเรียนในแผนการศึกษาหรือสาขาวิชา ลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ 6 ภาคการศึกษา) ในแผนการเรียนหรือสาขาวิชา
น้อยกว่า 60 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 5
60 คน ถึง 110 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 10
111 คน ถึง 160 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 15
161 คน ถึง 210 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 20
211 คน ถึง 260 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 25
261 คน ถึง 310 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 30
311 คน ถึง 360 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 35
361 คน ถึง 410 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 40
411 คน ถึง 460 คน ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 45
461 คน ขึ้นไป ลำดับ 1 ถึง ลำดับ 50
 • มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.75 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้เคยเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) และ National Linux Competition (NLC) ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการจัดทำโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
  • ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ
  • ได้รับอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม หรือ
  • มีผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 2–16 ธันวาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบ 2–16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 6 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 12-13 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผ่านระบบของ ทปอ 30 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 30-31 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS (โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 ลำดับสาขาวิชาตามประเภทโครงการที่สมัคร)
 • ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)
 • ให้โรงเรียนของผู้สมัคร จัดส่งเอกสารฉบับจริง “แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio” (แบบฟอร์มที่ 1) ทางไปรษณีย์ มายังที่ งานทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินที่ www.reg.kmitl.ac.th/TCAS หากระบบแสดงสถานะ “ชำระเงินแล้ว” ให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.it.kmitl.ac.th (รูปแบบไฟล์ .PDF จำนวน 1 ไฟล์)
 • ผู้สมัครประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องอัพโหลดไฟล์สำเนาเอกสาร “แบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio” (แบบฟอร์มที่ 1) ที่เว็บไซต์ http://tcas.it.kmitl.ac.th (รูปแบบไฟล์ .PDF จำนวน 1 ไฟล์)

(อัพโหลดไฟล์เอกสารได้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562)

—– แบบฟอร์มสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร (แบบฟอร์มที่ 1) —– 

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ) และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4  (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก) โดยแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  • หลักฐานแสดงการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ รางวัลการเข้าประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
  • หลักฐานแสดงผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
  • หลักฐานแสดงการเข้าอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี)
  • สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • สำเนาแบบสรุปอันดับของนักเรียนตามเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio” (แบบฟอร์มที่ 1) (เฉพาะผู้ที่สมัครประเภทที่ 1 โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หมายเหตุ: หลักฐานเอกสาร หรือใบประกาศที่เป็นฉบับจริงให้ผู้สมัครนำสำเนามาด้วย ซึ่งคณะจะเก็บแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับสำเนาไว้

เกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ประเภทโครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  และ ลำดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
  —— รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คะแนน——

1.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 20 คะแนน

1.3 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

 • ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความเข้าใจงาน, การนำเสนองาน และคุณภาพของงาน ตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน
  —— รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน ——

1.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และคะแนนรวมข้อ 1.1 และ 1.3 รวมกันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

2. ประเภทโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย

 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
  • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)

         —— รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คะแนน ——

2.2 คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน

2.3 คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

  • ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ความเข้าใจงาน, การนำเสนองาน และคุณภาพของงาน ตามที่ระบุในแฟ้มสะสมผลงาน

          —— รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน —— 

2.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนจากข้อ 2.1 ถึง 2.2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน และคะแนนรวมข้อ 2.1 ถึง 2.3 กันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

2.5 ในกรณีที่ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร

2.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผู้สมัครตามจำนวนโดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากข้อ 2.1 หรือ 2.2 จากรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

*****ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*****

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing Houseและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555  เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

การตัดสิทธิ์

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ  32,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม Click


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  TCAS 63 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  รับพิจารณาผู้สมัครทั่วไป และผู้ที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio และการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับผู้สมัครทั่วไป   จำนวนรับ  5 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ จำนวนรับ  5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครทั่วไป เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ
2. เป็นนักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)
3. มีความสามารถทางคณิตศาสตร์

 • มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ผลการสอบ SAT I
  • SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)
  • ACT (Math section)
  • AP test for a mathematical subject
  • A-Level or AS-Level for a mathematical subject
  • O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject
  • IB-Diploma for a mathematical subject
  • NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject
  • Gaokao score of Mathematics
  • PAT1
  • ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ
   หรือ
 • มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70หรือ ตั้งแต่ 3.00ขึ้นไป

4.  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 • ได้รับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • TOEFL (iBT – Internet-based test)
  • TOEFL (ITP or paper-based test)
  • IELTS
  • Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
  • Gaokao score of English Language
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • GAT (Part 2)
  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
   หรือ
 • มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ (สำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ)

5. ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
6. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
8.  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ
9. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
10. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 2–16 ธันวาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (สำหรับผู้สมัครประเภททั่วไป) 2–16 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 6 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 12-13 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผ่านระบของ ทปอ 30 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 30-31 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 4 กุมภาพันธุ์ 2563
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 7-11 กุมภาพันธุ์ 2563

หมายเหตุ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ์

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
 • ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 300 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ) ชำระเงินค่าสมัครเฉพาะผู้สมัครประเภททั่วไป
 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่เว็บไซต์ http://tcas.it.kmitl.ac.th (รูปแบบไฟล์ .PDF จำนวน 1 ไฟล์) ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ) และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุ่มสาระ)
 • ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก)

วิธีการคัดเลือก

 • การสัมภาษณ์
 • ผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์และภาษอังกฤษ

*****ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*****

การประกาศผู้มีสิทธิ์ Clearing House

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสถาบันฯ จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ClearingHouse ที่ www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House       

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 เท่านั้น  หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th  และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตังทางอินเตอร์เนตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยินยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

การตัดสิทธิ์

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต  และไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

 • ประเภททั่วไป   Click
 • ประเภทผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ   Click

ติดต่อสอบถาม

 • ระบบการรับสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
 • รายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-723-4943
 • การสมัครขอรับทุนการศึกษา 02-723-4937  (คุณอัจฉราภรณ์)