ไอทีลาดกระบังเปิดรับ นศ.ใหม่ โท-เอก 2/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) แผน ก 1 และ ก 2 (เน้นการทำวิจัย)
  • ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562