ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ 4 Direct Admission หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology) หลักสูตรนานาชาติ

[คลิกดูประกาศรายชื่อ]

สอบถามข้อมูลโทร. 0 2723 4942 และ 086 904 1119