📢 คณะไอทีลาดกระบังเลื่อนประกาศรายชื่อ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

จากประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการทราบผลคะแนน

📍 คณะไอทีลาดกระบัง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

📍 ขยายเวลาการยื่นผลคะแนน GAT-PAT1 ได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 (ก่อนเวลา 22.00 น.) โดยเลือกครั้งที่ดีที่สุดและในวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ***(หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 0 2723 4937
📧 rattana@it.kmitl.ac.th