ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2