ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562