คณะไอทีลาดกระบังเปิดรับสมัครทุน โท-เอก (2/2562)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนสำหรับผู้ที่สนใจ ขอรับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งนักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาปัจจุบัน

  • ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science: IS) สำหรับแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2723 4937