ไอทีลาดกระบังใจดี..อบรมภาษาไพธอนฟรีให้ครู ม.ปลาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมฟรี.. ในหลักสูตร “ภาษาไพธอน (Python) สำหรับวิทยาการข้อมูล” ให้กับคุณครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับครูผู้สอน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562