อบรมหลักสูตร ภาษาไพธอน (Python) สำหรับวิทยาการข้อมูล

divider


หลักการ

             การอบรมหลักสูตร ภาษาไพธอน (Python) สำหรับวิทยาการข้อมูล เป็นการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้งานภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล ให้กับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อทำให้ครูผู้สอน มีความพร้อม และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  17-18 สิงหาคม 2562  (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  2  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตารางการอบรม

วันที่เวลา เนื้อหา  
เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 256208.30 – 09.00 น– ลงทะเบียน
– วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจ
– การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรม Colab และ jupeter notebook
– การใช้ ภาษาไพธอน สำหรับการเตรียมข้อมูล
– การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล (การใช้ภาษาไพธอนสำหรับ การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ และแผนภูมิต่างๆ เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้
อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 256209.00 – 16.00 น– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
(การใช้ ภาษาไพธอน สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เช่น การสรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย
(การใชภาษาไพธอน สำหรับการทำนายเชิงตัวเลข เช่น การถอถอยอย่าง และการทำนายเชิงหมวดหมู่ เช่น การคำนวณระยะทาง K-NN)

ขั้นตอนการสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์ [click here]        ประกาศรายชื่อ  [Click here]

หมายเหตุ: ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  (หากผู้เข้าอบรมท่านใดมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว กรุณาติดต่อเพื่อขอยกเลิกทางอีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th ก่อน หรือ ก่อนปิดรับสมัครภายใน 3 วันทำการ) 

ติดต่อสอบถาม

(คุณนุชรี) โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880
โทรสาร:  0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ
อีเมล:  nutcharee@it.kmitl.ac.th