ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) ร่วมงานปฐมนิเทศ 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ ห้อง Project Based 4 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.